Ý định và thái độ đối với việc tiêm phòng vaccine covid-19 của Học sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền quận Hải Châu- Đà Nẵng và học sinh Trường trung học phổ thông Yaly huyện Chư Păh-Gia Lai

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 74 View: 153

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hồ, T. L. V., Võ , T. H. C., Nguyễn, T. K. N., Hoàng, T. L. A., Trần, T. H., & Trần, T. K. T. (2022). Ý định và thái độ đối với việc tiêm phòng vaccine covid-19 của Học sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền quận Hải Châu- Đà Nẵng và học sinh Trường trung học phổ thông Yaly huyện Chư Păh-Gia Lai. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(02), 49–60. https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.414

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả ý định và thái độ đối với việc tiêm phòng vaccine COVID-19 của học sinh trung học phổ thông. Xác định một số yếu tố liên quan đến ý định và thái độ đối với việc tiêm phòng vaccine COVID-19 của học sinh trung học phổ thông.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, đã được thực hiện với cở mẫu 291 học sinh tại 2 trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền quận Hải Châu-Đà Nẵng và học sinh trường Trung học phổ thông Yaly huyện Chư Păh-Gia Lai.

Kết quả: Tỷ lệ học sinh sẵn sàng với việc tiêm phòng vaccine COVID-19 là 83,2%. Học sinh có thái độ tích cực ở mức cao đối với việc tiêm phòng vaccine COVID-19: M =7,59 ± 2,08.

Kết luận: Tỷ lệ học sinh sẵn sàng và thái độ với việc tiêm phòng vaccine COVID-19 khá cao và tích cực. Để tăng tỉ lệ sẵn sàng với việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cao hơn nữa cần cung cấp kiến thức cho học sinh về vai trò và lợi ích của việc tiêm vaccine COVID-19

https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.414

Từ khóa

Vaccine COVID-19, ý định, thái độ COVID-19 vaccine, intention, attitude
PDF Download: 74 View: 153

Tài liệu tham khảo

Bộ Y tế (2021). Diễn biến dịch. Trích xuất từ https://covid19.gov.vn/

Fisher, K. A., Bloomstone, S. J., Walder, J., Crawford, S., Fouayzi, H., & Mazor, K. M. (2020). Attitudes toward a potential SARS-CoV-2 vaccine: a survey of US adults. Annals of internal medicine, 173(12), 964-973. doi: 10.7326/M20-3569

Cordina, M., & Lauri, M. A. (2021). Attitudes towards COVID-19 vaccination, vaccine hesitancy and intention to take the vaccine. Pharmacy Practice (Granada), 19(1). doi: 10.18549/PharmPract.2021.1.2317

Wang, J., Jing, R., Lai, X., Zhang, H., Lyu, Y., Knoll, M. D., & Fang, H. (2020). Acceptance of COVID-19 Vaccination during the COVID-19 Pandemic in China. Vaccines, 8(3), 482. doi: 10.3390/vaccines8030482.

Lucia, V. C., Kelekar, A., & Afonso, N. M. (2021). COVID-19 vaccine hesitancy among medical students. Journal of Public Health, 43(3), 445-449. doi: 10.1093/pubmed/fdaa230

Sherman, S. M., Smith, L. E., Sim, J., Amlôt, R., Cutts, M., Dasch, H., ... & Sevdalis, N. (2021). COVID-19 vaccination intention in the UK: results from the COVID-19 vaccination acceptability study (CoVAccS), a nationally representative cross-sectional survey. Human vaccines & immunotherapeutics, 17(6), 1612-1621. doi: 10.1080/21645515.2020.1846397

Banik, R., Islam, M., Pranta, M. U. R., Rahman, Q. M., Rahman, M., Pardhan, S., ... & Sikder, M. (2021). Understanding the determinants of COVID-19 vaccination intention and willingness to pay: findings from a population-based survey in Bangladesh. BMC Infectious Diseases, 21(1), 1-15. doi: 10.1186/s12879-021-06406-y

Omar, D. I., & Hani, B. M. (2021). Attitudes and intentions towards COVID-19 vaccines and associated factors among Egyptian adults. Journal of Infection and Public Health, 14(10), 1481-1488. doi: 10.1016/j.jiph.2021.06.019

Ruiz, J. B., & Bell, R. A. (2021). Predictors of intention to vaccinate against COVID-19: Results of a nationwide survey. Vaccine, 39(7), 1080-1086. doi: 10.1016/j.vaccine.2021.01.010

Verger, P., Scronias, D., Dauby, N., Adedzi, K. A., Gobert, C., Bergeat, M., ... & Dubé, E. (2021). Attitudes of healthcare workers towards COVID-19 vaccination: a survey in France and French-speaking parts of Belgium and Canada, 2020. Eurosurveillance, 26(3), 2002047. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2021.26.3.2002047

Hajure, M., Tariku, M., Bekele, F., Abdu, Z., Dule, A., Mohammedhussein, M., & Tsegaye, T. (2021). Attitude towards COVID-19 vaccination among healthcare workers: a systematic review. Infection and Drug Resistance, 14, 3883. doi: 10.2147/IDR.S332792

Acharya, S. R., Moon, D. H., & Shin, Y. C. (2021). Assessing Attitude Toward COVID-19 Vaccination in South Korea. Frontiers in Psychology, 12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.694151

Bălan, A., Bejan, I., Bonciu, S., Eni, C. E., & Ruță, S. (2021). Romanian Medical Students’ Attitude towards and Perceived Knowledge on COVID-19 Vaccination. Vaccines, 9(8), 854. doi: 10.3390/vaccines9080854

Alamer, E., Hakami, F., Hamdi, S., Alamer, A., Awaf, M., Darraj, H., ... & Alhazmi, A. (2021). Knowledge, attitudes and perception toward COVID-19 vaccines among adults in Jazan Province, Saudi Arabia. Vaccines, 9(11), 1259. doi: 10.3390/vaccines9111259

Qiao, S., Tam, C. C., & Li, X. (2020). Risk exposures, risk perceptions, negative attitudes toward general vaccination, and COVID-19 vaccine acceptance among college students in South Carolina. MedRxiv. doi: 10.1101/2020.11.26.20239483

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng