Kiến thức và thái độ về người cao tuổi của sinh viên Khoa Điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 111 View: 282

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hồ, T. L. V., Phạm, T. T., & Dương, T. N. B. (2022). Kiến thức và thái độ về người cao tuổi của sinh viên Khoa Điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(03), 6–20. https://doi.org/10.54436/jns.2022.03.432

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ và xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ của sinh viên điều dưỡng đối với người cao tuổi.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, đã được thực hiện với cỡ mẫu 229 sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân.

Kết quả: Kiến thức của sinh viên điều dưỡng về người cao tuổi chưa đạt (Mean ± SD =26,87 ± 4,88), sinh viên có thái độ tích cực đối với người cao tuổi (Mean ± SD =125,41 ± 11,55). Những yếu tố liên quan đến kiến thức của sinh viên về người cao tuổi gồm: giới tính, năm học, sinh viên đã/đang sống với người cao tuổi, trải nghiệm chăm sóc người cao tuổi (p<0,05). Những yếu tố liên quan đến thái độ của sinh viên đối với người cao tuổi bao gồm: năm học, đã/đang sống với người cao tuổi, muốn sống với bố mẹ/bố mẹ chồng trong tương lai, trải nghiệm chăm sóc cho người cao tuổi, mong muốn làm công việc chăm sóc người cao tuổi sau khi tốt nghiệp (p<0,05).

Kết luận: Kiến thức của sinh viên điều dưỡng về người cao tuổi chưa đạt, sinh viên có thái độ tích cực đối với người cao tuổi. Cần có những can thiệp để cải thiện kiến thức của sinh viên điều dưỡng đối với người cao tuổi.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.03.432

Từ khóa

Kiến thức, thái độ, người cao tuổi, sinh viên điều dưỡng. Knowledge, attitude, older people, nursing students.
PDF Download: 111 View: 282

Tài liệu tham khảo

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2020). World Population Prospects: The 2020 Revision

Viện nghiên cứu y – xã hội học (2011). Những phát hiện chính từ Điều tra Quốc gia về Người cao tuổi ở Việt Nam 2011.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2020). World Population Prospects: The 2020 Revision

Horta, L. (2019). Exploring Clinical Psychology Doctoral Students’ Knowledge and Attitudes About Older Adult Sexuality.

Davis, T., & Zechner, M. (2019). Undergraduate exercise and aging students knowledge and perceptions regarding older adults. Innovation in Aging, 3. doi: 10.1093/geroni/igz038.1970.

Breytspraak, L. & Badura, L. (2015). Facts on Aging Quiz revised; based on Palmore (1977; 1981)

Kogan, N. (1961). Attitudes toward old people: the development of a scale and an examination of correlates. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 62(1), 44. doi: 10.1037/h0048053

Erdemir, F., Kav, S., Citak, E. A., Hanoglu, Z., & Karahan, A. (2011). A Turkish version of Kogan’s attitude toward older people (KAOP) scale: Reliability and validity assessment. Archives of Gerontology and Geriatrics, 52(3), 162-165. doi: 10.1016/j.archger.2010.10.019

Ayoǧlu, F. N., Kulakçı, H., Ayyıldız, T. K., Aslan, G. K., & Veren, F. (2014). Attitudes of Turkish nursing and medical students toward older people. Journal of Transcultural Nursing, 25(3), 241-248. doi: 10.1177/1043659613515527

Demirtas, A., & Basak, T. (2021). Daily life activities simulation: Improving nursing students’ attitudes toward older patients. Japan Journal of Nursing Science, 18(1), 12375. doi: 10.1111/jjns.12375

Fernández, E. A., Castro, J. L., Aguayo, I. H., González, D. A., & Martínez, E. P. (2018). Ageism at university: A comparative analysis of young and older adult students. Educational gerontology, 44(11), 679-692. https://doi.org/10.1080/03601277.2018.1526456

Alquwez, N., Cruz, J. P., Almazan, J. U., Alamri, M. S., & Mesde, J. J. (2018). The Arabic version of the Kogan Attitudes toward Older People Scale among Saudi nursing students: a psychometric analysis. Annals of Saudi medicine, 38(6), 399-407. doi: 10.5144/0256-4947.2018.399

Bakan, A. B., Arli, S. K., & Varol, E. (2018). Identification of nursing students’ attitudes toward older people. Contemporary nurse, 54(3), 284-292. doi: 10.1080/10376178.2018.1501276

Turan, E., Yanardag, M., & Metintas, S. (2016). Attitudes of students of health sciences towards the older persons. Nurse education today, 36, 53-57. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.07.011

Stewart, J. J., Giles, L., Paterson, J. E., & Butler, S. J. (2005). Knowledge and attitudes towards older people: New Zealand students entering health professional degrees. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics, 23(4), 25-36. https://doi.org/10.1080/J148v23n04_02

Pachana, N. A., Helmes, E., & Gudgeon, S. (2013). An Australian facts on ageing quiz. Australasian journal on ageing, 32(2), 117-121.

Gilbert, G. E. (2018). Response: Effect Size in Clinical Education Using Standardized Geriatric Patient Simulation. Clinical Simulation in Nursing, 16, 6-7. doi: 10.1111/j.1741-6612.2012.00635.x.

Ghimire, S., Shrestha, N., Callahan, K. E., Nath, D., Baral, B. K., Lekhak, N., & Singh, D. R. (2019). Undergraduate nursing students’ knowledge of aging, attitudes toward and perceptions of working with older adults in Kathmandu Nepal. International journal of nursing sciences, 6(2), 204-210. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2019.03.003

Yen, C. H., Liao, W. C., Chen, Y. R., Kao, M. C., Lee, M. C., & Wang, C. C. (2009). A Chinese version of Kogan’s attitude toward older people scale: reliability and validity assessment. International Journal of Nursing Studies, 46(1), 38-44. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2008.05.004

Ozkaptan, B. B., Altay, B., & Cabar, H. D. (2012). Attitudes of nursing students towards older people in Turkey. HealthMED, 3351.

Matarese, M., Lommi, M., Pedone, C., Alvaro, R., & De Marinis, M. G. (2013). Nursing student attitudes towards older people: validity and reliability of the Italian version of the Kogan Attitudes towards Older People scale. Journal of advanced nursing, 69(1), 175-184. doi: 10.1111/j.1365-2648.2012.06055.x.

Alshehry, A. S., Almazan, J. U., & Alquwez, N. (2019). Influence of religiosity on the Saudi nursing students’ attitudes toward older people and perceptions on older care. Journal of religion and health, 1-14. doi: 10.1007/s10943-019-00857-z.

King, B. J., Roberts, T. J., & Bowers, B. J. (2013). Nursing student attitudes toward and preferences for working with older adults. Gerontology & geriatrics education, 34(3), 272-291. doi: 10.1080/02701960.2012.718012

Liu, Y., Norman, I. J., & While, A. E. (2013). Nurses’ attitudes towards older people: A systematic review. International Journal of Nursing Studies, 50(9), 1271–1282. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2012.11.021

Rejeh, N., Heravi‐Karimooi, M., & Vaismoradi, M. (2011). Iranian nursing students’ perspectives regarding caring for older patients. Nursing & health sciences, 13(2), 118-125. doi: 10.1111/j.1442-2018.2011.00588.x

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng