Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật nội soi cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt tại Bệnh viện E năm 2022

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 51 View: 308

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, T. L. A., & Nguyễn, Đình L. (2023). Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật nội soi cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt tại Bệnh viện E năm 2022. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(06), 60–66. https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.744

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật nội soi 1 tháng cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt tại Bệnh viện E năm 2022.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 186 người bệnh phẫu thuật nội soi 1 tháng cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2022 tại Khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và nam học bệnh viện E. Bộ câu hỏi SF-36 gồm 36 câu hỏi gồm 8 yếu tố về sức khỏe được sử dụng để đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Kết quả: Tỷ lệ người bệnh sau phẫu thuật nội soi cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt có chất lượng cuộc sống tốt là 56,5%, chất lượng cuộc sống khá 32,2%, chất lượng cuộc sống trung bình 8,1%, chất lượng cuộc sống kém 3,2%.

Kết luận: Chất lượng cuộc sống tốt của người bệnh còn ở mức trung bình, người điều dưỡng cần xây dựng các kế hoạch chăm sóc phù hợp để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh.

https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.744

Từ khóa

Chất lượng cuộc sống, Phẫu thuật nội soi, U phì đại lành tính tuyến tiền liệt Quality of life, Endoscopic surgery, Benign prostatic hyperplasia
PDF Download: 51 View: 308

Tài liệu tham khảo

Barry MJ. Epidemiology and natural history of benign prostatic hyperplasia. Urol Clin North Am. 1990;17:495–507.

Liatsikos E, Kyriazis I, Kallidonis P, et al. Bloodless management of benign prostatic hyperplasia: medical and minimally invasive treatment options. Aging Male. 2011;14:141–149. doi: 10.3109/13685538.2010.548881.

Trần Quán Anh, Doãn Ngọc Vân. Nhận xét điều trị 230 bệnh nhân u xơ tiền liệt tuyến tại khoa Tiết niệu bệnh viện Saint Paul từ 1982- 1996, Ngoại khoa, 1998, 3, tr.12- 16.

Đỗ Phú Đông. Tình hình mổ u xơ tiền liệt tuyến tại Hải Phòng, Ngoại khoa, 1988, 3, tr 1-12.

Botto H., Lebret T., Barré P., et al. Electrovaporization of the Prostate with the Gyrus Device. Journal of Endourology, 2001, 15(3), pg 313- 316. doi: 10.1089/089277901750161917.

Ferreira LN, Ferreira PL, Baleiro RR. Health-related quality of life in patients with rheumatoid arthritis. Acta Reumatol Port. 2008, 33(3), 42-331.

Pouchot J, Kherani RB, Brant R, và cộng sự. (2008). Determination of the minimal clinically important difference for seven fatigue measures in rheumatoid arthritis. J Clin Epidemiol. 61(7), 13 – 705. doi: 10.1016/j.jclinepi.2007.08.016.

A. G. F. R. A sociological perspective on health-related quality of life research. In: Albrecht GL Fitzpatrick R, eds. Advances in Medical Sociology, 1994, Volume 5: Quality of Life in Health Care. Greenwich (CT: Jai Press Inc).

Nguyễn Văn Hoàng. Kết quả cắt đốt lưỡng cực tăng sản lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi niệu đạo tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức [Luận văn Thạc sỹ Y học]. Trường Đại học Y Hà Nội. 2020

Mustafa Erkoc, Alper Otunctemur , Huseyin Besiroglu , Fatih Altunrende (2018). Evaluation of quality of life in patients undergoing surgery for benign prostatic hyperplasia. Aging Male. 21(4):238-242. doi: 10.1080/13685538.2018.1433654.

Taylor B.C., Wilt T.J., Fink H.A., Lambert L.C., Marshall L.M., Hoffman A.R. Prevalence, severity, and health correlates of lower urinary tract symptoms among older men: the MrOS study. Urology. 2006;68:804– 809. doi: 10.1016/j.urology.2006.04.019.

Sokoloff M.H., Michel K., Smith R.B. Complications of transurethral resection of the prostate. Complications of Urologic Surgery (4th edition), Saunder Elsevier, 2010, pp.267-282.

McClelland M. (2011). Olympus PlasmaButton transurethral vaporization technique for benign prostatic hyperplasia. The Canadian Journal of Urology, 18, pp.5630-5633.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng