Thay đổi thái độ về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định sau giáo dục sức khoẻ

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 37 View: 106

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đỗ, T. H., Vũ, V. T., Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, T. T. H., & Đinh, T. T. H. (2020). Thay đổi thái độ về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định sau giáo dục sức khoẻ. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(1), 18–24. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/211

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi thái độ về bệnh, chăm sóc và dự phòng nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định sau giáo dục sức khỏe.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Can thiệp một nhóm có so sánh trước sau trên 83 bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định từ tháng 11/2016 đến tháng 9/2017.

Kết quả: Tỷ lệ bà mẹ có thái độ đúng về bệnh, chăm sóc và dự phòng nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính trước can thiệp còn thấp. Có 53% bà mẹ có thái độ đúng. Sau can thiệp, thái độ của bà mẹ được cải thiện rõ rệt. Thái độ đúng tăng từ 53% lên 91,6%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Kết luận: Thái độ của bà mẹ về bệnh, chăm sóc và dự phòng nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính còn hạn chế và có sự cải thiện rõ rệt sau can thiệp giáo dục sức khỏe.

Từ khóa

Attitude, acute respiratory infection, health education Thái độ, nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính, giáo dục sức khỏe
PDF Download: 37 View: 106
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2020 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng