Thực trạng kiến thức và thực hành về chế độ ăn uống của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang năm 2019

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 727 View: 709

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N., & Vũ, V. T. (2019). Thực trạng kiến thức và thực hành về chế độ ăn uống của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang năm 2019. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(3(2), 97–104. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/189

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành về chế độ ăn uống của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang năm 2019.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 98 người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang năm 2019.

Kết quả: Điểm trung bình kiến thức về chế độ ăn uống của người bệnh là 5,97 ± 1,92 điểm, trên tổng số 13 điểm; điểm trung bình thực hành về chế độ ăn uống là 13,08 ± 2,40 điểm, trên tổng số 26 điểm.

Kết luận: Kiến thức và thực hành về chế độ ăn uống của người bệnh đái tháo đường type 2 còn hạn chế.

Từ khóa

Knowledge, practice, diet, type 2 diabetes. Kiến thức và thực hành, chế độ ăn uống, đái tháo đường type 2
PDF Download: 727 View: 709
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng