Kiến thức và thực hành tự chăm sóc của người bệnh suy tim mạn sau giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tỉnh Thanh Hóa

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 54 View: 29

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, V. T., & Lê, T. L. (2021). Kiến thức và thực hành tự chăm sóc của người bệnh suy tim mạn sau giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tỉnh Thanh Hóa. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(2), 56–66. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/326

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thay đổi kiến thức và thực hành tự chăm sóc của người bệnh suy tim mạn sau giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực Thanh Hóa năm 2020.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp giáo dục một nhóm có so sánh trước sau được thực hiện cho 86 người bệnh suy tim mạn điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực Thanh Hóa trong thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2020.

Kết quả: Về kiến thức, trước can thiệp điểm trung bình đạt 10,0 ± 2,89 điểm trên tổng điểm 22, sau can thiệp 1 tuần đã có sự cải thiện rõ rệt với điểm trung bình kiến thức đạt 19,6 ± 3,01 điểm và duy trì ở mức cao sau can thiệp 1 tháng với 18,6 ± 4,00 điểm; sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. Về thực hành, điểm trung bình thực hành tự chăm sóc của người bệnh suy tim mạn trên tổng điểm 100 theo 3 lĩnh vực Duy trì chăm sóc; Quản lý chăm sóc; Tự tin chăm sóc tại 3 thời điểm trước can thiêp, sau can thiệp 1 tuần và sau can thiệp 1 tháng lần lượt là: 35,1 ± 17,5 điểm, 54,9 ±12,4 điểm và 57,6 ± 12,2 điểm; 47,2 ± 14,63 điểm, 64,5 ± 13,3 điểm và 68,4 ± 13,4 điểm; 41,3 ± 15,39 điểm, 57,6 ± 15,2 và 62,5 ± 16,6 điểm; sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01.

Kết luận: Giáo dục sức khỏe của điều dưỡng đã cải thiện đáng kể kiến thức và thực hành tự chăm sóc của người bệnh suy tim mạn và cần được thực hiện thường xuyên cho người bệnh suy tim mạn.

Từ khóa

elf-care, chronic heart failure, Hop Luc general hospital Thanh Hoa province Tự chăm sóc, suy tim mạn, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực Thanh Hóa
PDF Download: 54 View: 29
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng