Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Thực trạng kiến thức và thực hành tuân thủ điều trị của người bệnh lao ngoại trú tại trung tâm y tế Cao Lộc năm 2019 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Thực trạng kiến thức và thực hành tuân thủ điều trị của người bệnh lao ngoại trú tại trung tâm y tế Cao Lộc năm 2019

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 307 View: 225

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Thân, T. B., & Vũ, V. T. (2019). Thực trạng kiến thức và thực hành tuân thủ điều trị của người bệnh lao ngoại trú tại trung tâm y tế Cao Lộc năm 2019. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(3(2), 105–112. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/190

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành về tuân thủ điều trị của người bệnh lao đang điều trị giai đoạn củng cố tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng bộ câu hỏi chuẩn bị trước để đánh giá kiến thức và thực hành tuân thủ điều trị của 60 người bệnh mắc lao giai đoạn điều trị giai đoạn củng cố trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Kết quả: Trong số 60 người bệnh tham gia nghiên cứu, tỷ lệ người bệnh có kiến thức đúng về tuân thủ điều trị là 58,3%; tỷ lệ người bệnh nhận biết 4 nguyên tắc điều trị chỉ đạt 21,7% trong đó tỷ lệ người bệnh biết nguyên tắc uống thuốc đều đặn chiếm 43,3%. Tỷ lệ người bệnh thực hành đạt về nguyên tắc điều trị là 48,3%; trong đó thực hành đạt nguyên tắc uống thuốc đều đặn chiếm 40,0%.

Kết luận: Kiến thức và thực hành về tuân thủ điều trị của người bệnh lao ở giai đoạn củng cố tại Trung tâm Y tế Cao Lộc còn hạn chế. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự cần thiết phải tăng cường giáo dục sức khoẻ, củng cố kiến thức và thực hành tuân thủ điều trị cho người bệnh.

Từ khóa

patients with tuberculosis, knowledge, practice, treatment adherence người bệnh mắc lao, kiến thức, thực hành, tuân thủ điều trị
PDF Download: 307 View: 225
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng