Kiến thức và thực hành tự chăm sóc của người bệnh lao điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình sau giáo dục sức khoẻ

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 261 View: 825

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trương, T. T., & Vũ, V. T. (2022). Kiến thức và thực hành tự chăm sóc của người bệnh lao điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình sau giáo dục sức khoẻ. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(03), 21–32. https://doi.org/10.54436/jns.2022.03.446

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: (1). Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành tự chăm sóc của người bệnh Lao điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thái Bình năm 2021; (2). Đánh giá thay đổi kiến thức và thực hành tự chăm sóc của người bệnh Lao điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thái Bình sau giáo dục sức khỏe.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp giáo dục sức khoẻ có so sánh trước – sau trên 115 người mắc bệnh lao điều trị ở giai đoạn củng cố đang được theo dõi và quản lý tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thái Bình từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2021 bằng bộ công cụ chuẩn bị trước.

Kết quả: Điểm trung bình kiến thức về bệnh của người bệnh tăng từ 8,8 ± 1,7 lên 12,5 ± 1,2; 12,1 ± 1,6 trên tổng điểm là 18. Điểm trung bình kiến thức về thuốc tăng từ 5,4 ± 1,6, 10,9 ± 1,08, 10,9 ± 1,6 trên tổng điểm 16. Điểm trung bình kiến thức về điều trị tăng 5,4 ± 1,6 lên 10,1 ± 0,8 và 7,1 ± 1,62 trên tổng điểm 12. Điểm trung bình về thực hành tự chăm sóc tăng từ 14,1 ± 1,3 lên 22,1 ± 1,3 và 19,4 ± 1,7 trên tổng điểm là 36 sau 1 và 2 tháng sau giáo dục sức khoẻ. Thay đổi điểm kiến thức, thực hành trước và sau giáo dục sức khỏe khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01.

Kết luận: Kiến thức về bệnh, sử dụng thuốc, điều trị và thực hành tự chăm sóc của người bệnh lao phổi còn hạn chế trước can thiệp giáo dục sức khỏe. Sau giáo dục sức khỏe các chỉ số trên được cải thiện rõ rệt; điều này cho thấy hiệu quả của can thiệp trong việc nâng cao kiến thức và thực hành cho người bệnh mắc lao phổi.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.03.446

Từ khóa

Lao phổi, tự chăm sóc, giáo dục sức khoẻ Tuberculosis, self-care, health educatiion
PDF Download: 261 View: 825

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Hồng Dương. (2016). Lao đa kháng thuốc: Tổng quan về biến cố bất lợi của thuốc và mô tả dữ liệu từ hệ thống báo cáo tự nguyện tại Việt nam. Khoá luận tốt nghiệp dược sĩ, Trường Đại học Dược Hà Nội

Uỷ ban quốc gia về chấm dứt bệnh lao (2020), Thực trạng và định hướng chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, Hà Nội, tháng 3 năm 2020.

Nguyễn Bình Hòa (2016). Đánh giá chi phí thảm họa trong điều trị lao tại Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị khoa học bệnh phổi toàn quốc lần thứ VII, Bệnh viện Lao và bệnh phổi trung ương, tr.118.

Nguyễn Viết Nhung (2017). Định hướng công tác phòng chống bệnh lao tiến đến kết thúc bệnh lao ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị khoa học bệnh phổi toàn quốc lần thứ VII, Bệnh viện Lao và bệnh phổi trung ương, tr.32.

Bisallah C I, Rampal L, Lye M-S, Mohd Sidik S, Ibrahim N, Iliyasu Z, et al. (2018). Effectiveness of health education intervention in improving knowledge, attitude, and practices ragarding Tuberculosis among HIV patients in General Hospital Minna Nigeria- A randomized control trial. PloS ONE 13(2): e0192276. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192276

Bộ Y tế (2018). Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao. Ban hành kèm theo Quyết định số 3126/QĐ-BYT ngày 23 tháng 5 năm 2018 cuả Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nguyễn Xuân Tình (2013). Thực trạng tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan tại phòng khám ngoại trú, Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Bắc Giang năm 2013. Tạp chí Y học thực hành, 905(2), tr. 43-46.

Nguyễn Thị Khánh (2016). Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới tuân thủ điều trị của người bệnh lao tại bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh nam định sau can thiệp giáo dục năm 2016. Luận văn Thạc sĩ điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Nguyễn Thị Thu Hường (2017). Khảo sát kiến thức, thái độ về phòng lây nhiễm lao của người bệnh lao phổi tại Bệnh viện phổi tỉnh Nam Định năm 2017, Luận văn Thạc sỹ điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Adisa1 R, Teju T. at el (2021). Knowledge about tuberculosis, treatment adherence and outcome among ambulatory patients with drug-sensitive tuberculosis in two directly-observed treatment centres in Southwest Nigeria. BMC Public Health (2021) 21:677 https://doi.org/10.1186/s12889-021-10698-9

Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trọng Chiến. (2015). Điều tra mức độ hiểu biết về bệnh lao của người bệnh khám và điều trị tại bệnh viện 74 trung ương, Bệnh viện 74 Trung ương.

Thân Thị Bình (2019). Thay đổi kiến thức và thực hành về tuân thủ điều trị của người bệnh lao sau giáo dục sức khỏe tại trung tâm y tế Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Luận văn Thạc sỹ điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng