Thực trạng tuân thủ chế độ dinh dưỡng của người bệnh suy thận lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Công an tỉnh Nam Định

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 76 View: 217

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đinh, T. T. H., Nguyễn, H. D., Phạm, T. T. H., & Nguyễn, T. L. (2019). Thực trạng tuân thủ chế độ dinh dưỡng của người bệnh suy thận lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Công an tỉnh Nam Định. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(1), 35–40. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/153

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng tuân thủ chế độ dinh dưỡng của người bệnh suy thận lọc máu chu kỳ tại bệnh viện Đa khoa Công an tỉnh Nam Định năm 2018.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 210 người bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ được phỏng vấn sự tuân thủ chế độ dinh dưỡng trong 7 ngày vừa qua tại bệnh viện Đa khoa Công An tỉnh Nam Định từ tháng 1/2018 đến 5/2018. Sử dụng bảng câu hỏi để thu thập thông tin cá nhân, tuân thủ chế độ dinh dưỡng được đánh giá bằng bộ công cụ The renal adherence behavior questionaire (RABQ).

Kết quả: Tuân thủ chế độ dinh dưỡng không đầy đủ 1%; Tuân thủ chế độ dinh dưỡng vừa phải 84,3%; Tuân thủ chế độ dinh dưỡng đầy đủ 14,7%. Tuân thủ liên quan đến hạn chế chất lỏng 3,28 ± 0,43 (1 - 5); Tuân thủ hạn chế kali, photpho, thuốc 3,36 ± 0,59 (1 – 5); Tuân thủ liên quan tự chăm sóc 3,77 ± 0,61 (1 – 5); Tuân thủ trong thời điểm khó khăn 3,26 ± 0,50 (1 - 5); Tuân thủ hạn chế lượng natri 1,01 ± 0,24 (1 – 5).

Kết luận: Đa số người bệnh không tuân thủ chế độ dinh dưỡng đầy đủ.

Từ khóa

Dietary compliance and hemodialy, Renal dietary regime. Tuân thủ chế độ ăn và lọc máu, chế độ ăn kiêng của người bệnh thận.
PDF Download: 76 View: 217
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng