Thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 114 View: 274

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đặng, T. H., Trịnh, V. T., Đỗ, T. T. M., Nguyễn, T. L., & Nguyễn, V. C. (2022). Thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(02), 133–143. https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.437

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 53 người bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Kết quả: Điểm trung bình chất lượng cuộc sống SF36 là 31,45 ± 9,86. Điểm trung bình các vấn đề bệnh thận là 45,92 ± 7,98. Điểm chất lượng cuộc sống chung là 38,68 ± 7,57.

Kết luận: Chất lượng cuộc sống của người bệnh trong phạm vi nghiên cứu tương đối thấp.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.437

Từ khóa

Chất lượng cuộc sống, suy thận mạn lọc máu chu kỳ Quality of life, chronic kidney hemodialysis
PDF Download: 114 View: 274

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Khánh Trạch (2008). Điều trị học nội khoa, tập 2, NXB Y học, Hà Nội.

World Kidney Day (2015), Chronic Kidney Disease, Availble at: <http://www.worldkidneyday.org/faqs/chronic-kidney-disease> [Accessed 30 September 2021].

Dung Nguyen H. (2015). More people suffer from chronic kidney diseases, Viet nam news, The national english language daily, https://vietnamnews.vn/society/269343/more-people-suffer-from-chronic-kidney-diseases.html, accessed 26/7/2018.

Tsay SL, Lee YC, Lee YC, (2005). Effects of an adaptation trainingprogramme for patients with end-stage renal disease. J Adv Nurs, 50, 39-46. doi: 10.1111/j.1365-2648.2004.03347.x

Lê Thị Huyền (2016). Đánh giá chất lượng cuộc sống bệnh nhân suy thận mạn đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới năm 2016. Khoa học điều dưỡng, 1(2), tr. 58-65.

Thenmozhi P (2018). Quality of life of patients undergoing hemodialysis. Asian J Pharm Clin Res, 11(4), p. 219-223. DOI:10.22159/ajpcr.2018.v11i4.24007

Bakarman M. A, Felimban M. K, Atta M. M & et al (2019). The effect of an educational program on quality of life in patients undergoing hemodialysis in western Saudi Arabia. Saudi Med J, 40(1), p. 66-71. doi: 10.15537/smj.2019.1.23401

Hays R.D, Kallich J.D, Mapes D.L & et al (1997). Kidney Disease Quality of Life Short Form (KDQOL-SF), Version 1.3: a manual for use and scoring. Santa Monica, CA: Rand, 39.

Nguyễn Thị Thu Hiền (2020). Tác động của giáo dục sức khỏe đến chất lượng cuộc sống của người bệnh chạy thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2020, Luận văn thạc sĩ Điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Vương Tuyết Mai và Hoàng Nam Phong (2015). Ảnh hưởng một số yếu tố đến chất lượng cuộc sống bệnh nhân thận giai đoạn cuối chưa điều trị thay thế thận. Y học TP Hồ Chí Minh, 19(4), tr. 412-418.

Başer E và Mollaoğlu M (2019). The effect of a hemodialysis patient education program on fluid conpol and dietary compliance. Hemodialysis International, 23(3), p. 392-401. doi: 10.1111/hdi.12744

Sabi K.A, B. Noto-Kadou-Kaza, E. Y. Amekoudi & et al (2017). Quality of life of hemodialysis patients in Togo: A single-center study on 64 hemodialysis patients at the Sylvanus Olympio University Hospital in Lome, Togo. Saudi J Kidney Dis Panspl, 28(3), p. 609-614. doi: 10.4103/1319-2442.206463

Arshad A.R, Khan G, Amjad Z & et al (2019). Predicting quality of life in haemodialysis patients. Pakistan Armed Forces Medical Journal, 69(1), p. 175-81.

Barbosa J.B.N., Moura E.C.S.C.d, Lira C.L.O.B.d & et al (2017). Quality of life and duration of hemodialysis in patients with chronic kidney disease (CKD): a cross- sectional study. Fisioterapia em Movimento, 30(4), p. 781-788. https://doi.org/10.1590/1980-5918.030.004.AO13

Sabanciogullari Selma, Yılmaz Feride Taşkın, Güngör Fadime Ilke & et al (2015). Sexual function in patients with chronic renal failure on hemodialysis and its effects on patients’ perception of health and life satisfaction. Sexuality and Disability, 33(2), p. 175-186. https://doi.org/10.1007/s11195-015-9398-4

Wang Raoping, Chunyuan Tang, Xiaofan Chen & et al (2016). Poor sleep and reduced quality of life were associated with symptom dispess in patients receiving maintenance hemodialysis. Health and Quality of Life Outcomes, 14(1), p. 125. doi: 10.1186/s12955-016-0531-6

Hemmati M.M. và Shams S. (2015). A Comparison of Face to Face and Video-Based Self Care Education on Quality of Life of Hemodialysis Patients. International journal of community based nursing and midwifery, 3(3), p. 234-243.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng