Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Thực trạng gánh nặng chăm sóc của người chăm sóc chính người bệnh tâm thần phân liệt tại Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên năm 2020 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Thực trạng gánh nặng chăm sóc của người chăm sóc chính người bệnh tâm thần phân liệt tại Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên năm 2020

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 314 View: 566

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, T. Q., Trương, T. A., Nguyễn, T. L., Mai, T. Y., & Trần, T. H. L. (2020). Thực trạng gánh nặng chăm sóc của người chăm sóc chính người bệnh tâm thần phân liệt tại Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên năm 2020. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(3), 20–27. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/239

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng gánh nặng chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt liệt điều trị nội trú tại Bệnh viện tâm thần kinh Hưng Yên năm 2020.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng bộ câu hỏi Phỏng vấn về gánh nặng chăm sóc của Zarit (Zarit Burden Interview/ZBI) đã được dịch sang tiếng Việt và chuẩn hóa để khảo sát 95 người chăm sóc chính người bệnh Tâm thần phân liệt (60 nữ và 35 nam).

Kết quả: Điểm trung bình gánh nặng chăm sóc của người chăm sóc chính người bệnh là ZBI = 54,03 ± 14,29 với điểm cao nhất là 82 và thấp nhất là 10. Người có gánh nặng chăm sóc mức nghiêm trọng chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là mức rất nghiêm trọng, mức trung bình và mức nhẹ.Tuy nhiên,không có sự khác biệt đáng kể về gánh nặng chăm sóc giữa hai giới nam - nữ và mối quan hệ với người bệnh.

Kết luận: Kết quả của nghiên cứu đã cung cấp một số thông tin ban đầu về gánh nặng chăm sóc người bệnh Tâm thần phân liệt những mức độ gánh nặng khác nhau cũng như các đặc điểm riêng về gánh nặng chăm sóc của người chăm sóc chính người bệnh Tâm thần phân liệt đang điều trị nội trú, từ đó đưa ra hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục thực hành điều dưỡng.

Từ khóa

Burden of care, patients, schizophrenia, inpatient. Gánh nặng chăm sóc, người bệnh, tâm thần phân liệt, nội trú
PDF Download: 314 View: 566
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2020 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng