Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Nhận thức của Điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Nhận thức của Điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 605 View: 1535

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. B. T., Trần, T. H. O., & Bùi, T. D. (2020). Nhận thức của Điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(5), 148–157. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/286

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả nhận thức của điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng (EBP: Evidence-Based Practice), xác định một số yếu tố liên quan đến nhận thức về EBP.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Áp dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang thông qua bộ câu hỏi EBPQ (Evidence-Based Practice Questionnaire). Tổng cộng có 173 điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh tham gia vào nghiên cứu.

Kết quả: Điều dưỡng có kiến thức (ĐTB = 3,66; SD = 0,53) và kỹ năng thực hành EBP (ĐTB = 3,59; SD = 0,80) ở mức độ trung bình và có thái độ tiêu cực về EBP (ĐTB = 3,81; SD = 0,81). Điều dưỡng có kinh nghiệm làm việc >10 năm sẽ có điểm số trung bình cao hơn điều dưỡng có kinh nghiệm làm việc ≤5 năm về cả ba mặt thực hành, thái độ và kiến thức/ kỹ năng EBP. Các rào cản được tìm thấy có ảnh hưởng đến việc áp dụng EBP trong chăm sóc điều dưỡng bao gồm thiếu thời gian, tốn kém chi phí, kiến thức hạn chế/ không đầy đủ và thiếu điều dưỡng có kiến thức nghiên cứu trong môi trường làm việc.

Kết luận: Cần đưa ra những chiến lược phù hợp nhằm nâng cao kiến thức, thái độ, kỹ năng EBP cho điều dưỡng qua đó khuyến khích họ áp dụng các bằng chứng mới nhất trong chăm sóc người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Từ khóa

Evidence-based practice, nurses, knowledge, attitudes, practice, barriers Thực hành dựa vào bằng chứng, điều dưỡng, kiến thức, thái độ, kỹ năng, rào cản.
PDF Download: 605 View: 1535
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2020 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng