Đánh giá mức độ đau của người bệnh trong ba ngày đầu sau phẫu thuật mở bướu giáp đơn thuần tại Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện A Thái Nguyên năm 2017

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 36 View: 48

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Bùi, V. K., Nguyễn, H. Đức, Dương, T. T. A., Ngô, M. Q., & Vũ, V. T. (2019). Đánh giá mức độ đau của người bệnh trong ba ngày đầu sau phẫu thuật mở bướu giáp đơn thuần tại Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện A Thái Nguyên năm 2017. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(3(1), 82–86. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/204

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá mức độ đau của người bệnh trong ba ngày đầu sau phẫu thuật mở bướu giáp đơn thuần tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện A Thái Nguyên năm 2017.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 112 người bệnh phẫu thuật bướu giáp đơn thuần tại khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện A Thái Nguyên.Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: Giá trị trung bình đau sau phẫu thuật tại thời điểm đánh giá ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ 3 lần lượt là 4,19±2,05; 3,23±1,07; 2,12±1,05. Trong đó, điểm số đau trung bình tại thời điểm đánh giá ngày thứ nhất có điểm số cao nhất và giảm dần ở những ngày sau đó.

Kết luận: Trong ba ngày đầu sau phẫu thuật, mức độ đau của người bệnh giảm dần. Đau nhiều nhất vào ngày đầu tiên, giảm dần vào ngày thứ 2 và đau ít hơn vào ngày thứ ba sau phẫu thuật.

Từ khóa

Thyroid surgery, postopera-tive pain Phẫu thuật bướu giáp, đau sau phẫu thuật.
PDF Download: 36 View: 48
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng