Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức sử dụng thuốc kháng sinh của người chăm sóc trẻ tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2018

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 52 View: 99

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Võ, T. T. H., Vũ, H. N., Nguyễn, H. Đức, & Ngô, M. Q. (2019). Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức sử dụng thuốc kháng sinh của người chăm sóc trẻ tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2018. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(3(1), 52–60. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/200

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức sử dụng thuốc kháng sinh cho trẻ tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2018.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích trên 410 người chăm sóc tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định. Sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện và bộ công cụ cấu trúc được xây dựng dựa trên các nghiên cứu cùng chủ đề để phỏng vấn.

Kết quả: Đối tượng nghiên cứu biết thuốc kháng sinh có tác dụng phụ là 68,5%, biết rằng lạm dụng thuốc kháng sinh làm tăng nguy cơ kháng thuốc kháng sinh 76,3%. Bên cạnh đó vẫn có đến 69,8% đối tượng nghiên cứu không phân biệt được thuốc kháng sinh và thuốc kháng viêm, 71,7% cho rằng thuốc kháng sinh để điều trị virus. Mô hình đa biến lo-gistics cho thấy mối liên quan giữa kiến thức và các yếu tố trình độ học vấn,nơi sinh sống, tiếp nhận thông tin từ cán bộ y tế.

Kết luận: Kiến thức về sử dụng thuốc kháng sinh cho trẻ của người chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Tỉnh Nam Định còn thấp, cần được tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng kháng sinh cho trẻ.

Từ khóa

Antibiotics, Self-treatmentwith antibiotics, Children caregiver. Thuốc kháng sinh, tự ý sử dụng thuốc kháng sinh, người chăm sóc trẻ
PDF Download: 52 View: 99
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng