Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Một số yếu tố liên quan đến thực hành cho con bú sớm sau sinh của bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi tại 4 xã thuộc Thành phố Nam Định năm 2018 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Một số yếu tố liên quan đến thực hành cho con bú sớm sau sinh của bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi tại 4 xã thuộc Thành phố Nam Định năm 2018

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 124 View: 153

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Mai, A. Đào, Đinh, T. P. H., & Trần, T. N. (2019). Một số yếu tố liên quan đến thực hành cho con bú sớm sau sinh của bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi tại 4 xã thuộc Thành phố Nam Định năm 2018. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(3(1), 112–118. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/208

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục đích: Xác định một số yếu tố liên quan đến thực hành cho con bú sớm sau sinh của bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng bộ câu hỏi thông qua phỏng vấn trực tiếp trên 209 bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi tại 4 xã thuộc thành phố Nam Định.

Kết quả: phần lớn 81.8% bà mẹ có đội tuổi từ 21-35. Trình độ học vấn trung học phổ thông chiếm tỷ lệ cao nhất là 34.4%. Hình thức sinh thường chiếm 70.3% và sinh mổ chiếm 29.7%. Có 58.4% bà mẹ cho con bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh và 41.6% cho con bú sau 1 giờ. Một số yếu tố liên quan đến thực hành cho con bú sớm sau sinh: hình thức sinh (OR= 16.6), khám thai định kỳ trước khi sinh (OR= 4.7), lời khuyên cho trẻ uống sữa công thức từ người nhà (OR=6.2), sự hỗ trợ cho con bú sớm sau sinh từ nhân viên y tế (OR=3.8).

Kết luận: Một số yếu tố liên quan hỗ trợ thực hành cho con bú sớm sau sinh của bà mẹ bao gồm hình thức sinh thường, khám thai định kỳ trước sinh, hỗ trợ sau sinh từ nhân viên y tế. Ngoài ra yếu tố ngăn cảm bao gồm nhận được lời khuyên cho bé uống sữa công thức từ người nhà.

Từ khóa

breastfeeding, the first hour of life, mothers, under-six-month babies, Nam Dinh. cho con bú sớm sau sinh, bà mẹ, dưới 6 tháng tuổi, Nam Định
PDF Download: 124 View: 153
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng