Đánh giá sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Nam Định

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 59 View: 116

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phan, V. H., Mai, A. Đào, Nguyễn, T. H., Mạc, T. H. N., & Ngô, T. K. C. (2019). Đánh giá sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Nam Định. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(2), 76–82. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/65

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh về phương tiện phục vụ người bệnh, cơ sở vật chất và trang thiết bị bệnh viện và thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của cán bộ y tế tại bệnh viện Tâm thần tình Nam Định.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại 4 khoa lâm sàng Bệnh viện Tâm thần Nam Định từ 1.7.2017 đến 30.9.2017.

Kết quả: 126 đối tượng là bệnh nhân và người nhà bệnh được phỏng vấn trong đó có 64 nam, 62 nữ tuổi từ 20 trở lên. Tỷ lệ hài lòng đến rất hài lòng về các tiêu chí phương tiện phục vụ người bệnh, cơ sở vật chất và trang thiết bị bệnh viện và thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của cán bộ y tế đạt 37.3% trở lên, tiêu chí về cấp phát thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc cao nhất đạt 100% sự hài lòng.

Kết luận: Sự hài lòng về phương tiện phục vụ người bệnh, cơ sở vật chất và trang thiết bị bệnh viện của đối tượng nghiên cứu là 75%, về năng lực chuyên môn của nhân viên y tế là 97,84%.

Từ khóa

hospital, services, inpatient treatment, satisfaction Bệnh viện, dịch vụ, điều trị nội trú, hài lòng
PDF Download: 59 View: 116
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại-NoDerivatives 4.0 License International .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng