Thực trạng gánh nặng chăm sóc và một số cách ứng phó của người chăm sóc chính bệnh nhân ung thư phụ khoa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 331 View: 379

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. H., Đỗ, M. S., & Lê, T. H. T. (2022). Thực trạng gánh nặng chăm sóc và một số cách ứng phó của người chăm sóc chính bệnh nhân ung thư phụ khoa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(4), 43–55. https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.382

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng gánh nặng chăm sóc và một số biện pháp ứng phó của người chăm sóc chính bệnh nhân ung thư phụ khoa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp phương pháp định tính từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2021 trên 22 người chăm sóc chính bệnh nhân ung thư phụ khoa đến điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Kết quả: Gánh nặng chăm sóc phổ biến ở những người chăm sóc chính bệnh nhân ung thư phụ khoa, trong đó gánh nặng về tinh thần, thể chất và kinh tế là phổ biến hơn cả. Các đối tượng ứng phó những gánh nặng này bằng một số cách tự ứng phó hoặc tìm sự giúp đỡ từ những người xung quanh, đặc biệt có thể kể đến là nhân viên y tế. Từ đó, cần có những biện pháp hỗ trợ thích hợp nhằm giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho người chăm sóc chính bệnh nhân ung thư phụ khoa.

Kết luận: Những người chăm sóc chính bệnh nhân ung thư phụ khoa có đa dạng các biểu hiện về gánh nặng chăm sóc, trong đó các biểu hiện gánh nặng chăm sóc về thể chất, tinh thần và kinh tế là phổ biến nhất. Sự giúp đỡ, hỗ trợ của những người xung quanh đặc biệt là nhân viên y tế có vai trò quan trọng để người chăm sóc ứng phó được những áp lực này.

https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.382

Từ khóa

Gánh nặng chăm sóc, người chăm sóc chính, bệnh nhân ung thư, biện pháp ứng phó Caregiving burden, primary caregivers, cancer patients, response measures
PDF Download: 331 View: 379

Tài liệu tham khảo

Thái Bình (2016), Tỷ lệ tử vong vì ung thư của Người Việt thuộc top cao trên thế giới, truy cập ngày 20/9-2020, tại trang web https://suckhoedoisong.vn/ty-le-tu-vong-vi-ung-thu-cua-nguoi-viet-thuoc-top-cao-tren-the-gioi-n115057.html.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (2018), Tổ chức Y tế Thế giới công bố tình hình sức khoẻ của phụ nữ trên toàn cầu, truy cập ngày 20/9-2020, tại trang web http://medinet.gov.vn/quan-ly-chat-luong-kham-chua-benh/to-chuc-y-te-the-gioi-cong-bo-tinh-hinh-suc-khoe-cua-phu-nu-tren-toan-cau-so-y-cmobile8-9190.aspx.

F. Bray & et al. (2018), Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries, CA Cancer J Clin. 68(6), pp. 394-424.

S. R. Mirsoleymani & et al. (2017), Predictors of caregiver burden in Iranian family caregivers of cancer patients, J Educ Health Promot. 6, pp. 91.

Inger Utne & et al. (2013), Association between hope and burden reported by family caregivers of patients with advanced cancer, Supportive Care in Cancer. 21(9), pp. 2527-2535.

Youngmee Kim & Richard Schulz (2008), Family caregivers’ strains: comparative analysis of cancer caregiving with dementia, diabetes, and frail elderly caregiving, Journal of Aging and Health. 20(5), pp. 483-503.

U. H. Graneheim và B. Lundman (2004), Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness, Nurse Educ Today. 24(2), pp. 105-12.

S. Elo và H. Kyngäs (2008), The qualitative content analysis process, J Adv Nurs. 62(1), pp. 107-15.

C. Erlingsson và P. Brysiewicz (2017), A hands-on guide to doing content analysis, Afr J Emerg Med. 7(3), pp. 93-99.

Hồ Thị Hiền (2012), “Chương 7: Phân tích số liệu định tính”, Phương pháp nghiên cứu định tính, Nhà xuất bản Lao động xã hội, Hà Nội, tr. 131-155.

Hadi Hassankhani & et al. (2019), A Qualitative Study on Cancer Care Burden: Experiences of Iranian Family Caregivers, Holistic Nursing Practice. 33(1).

C. J. Bradley (2019), Economic Burden Associated with Cancer Caregiving(1878-3449 (Electronic)).

Shahnaz Nemati & et al. (2017), Perceptions of family caregivers of cancer patients about the challenges of caregiving: a qualitative study, Scandinavian Journal of Caring Sciences. 32.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng