Nhận thức về chế độ ăn của người bệnh tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 260 View: 248

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đỗ, M. S., Lê, T. T., & Vũ, T. T. M. (2018). Nhận thức về chế độ ăn của người bệnh tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 1(3), 22–27. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/103

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức về chế độ ăn của người bệnh tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 4-8/2018 trên 250 người bệnh tăng huyết áp bằng phương pháp chọn ngẫu nhiên đơn. Các đối tượng được phỏng vấn trực tiếp dựa trên bộ câu hỏi 19 câu thiết kế sẵn. Trả lời đúng được gán 01 điểm, sai hoặc không biết gán 0 điểm.

Kết quả: Tỷ lệ đối tượng trả lời đúng về ảnh hưởng của chế độ ăn đối với bệnh; về nguyên tắc thực hiện chế độ ăn; các loại thức ăn an toàn; các loại thực phẩm có hại lần lượt là: từ 60,8-74,4%; từ 64,6-83,6%; từ 51,4-87,5%; 52,8-81,5%. Điểm trung bình kiến thức đạt 11,9/19 điểm, tỷ lệ đối tượng có kiến thức đạt về chế độ ăn là 58%.

Kết luận: Nhận thức về chế độ ăn của người bệnh tăng huyết áp còn hạn chế.

Từ khóa

knowledge, hypertension, diet kiến thức, chế độ ăn, tăng huyết áp
PDF Download: 260 View: 248
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2018 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng