Một số yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc trầm cảm, lo âu và stress ở phụ nữ chấm dứt thai kỳ ngoài 12 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 190 View: 427

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, T. T., & Đỗ, N. H. (2022). Một số yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc trầm cảm, lo âu và stress ở phụ nữ chấm dứt thai kỳ ngoài 12 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(03), 51–61. https://doi.org/10.54436/jns.2022.03.452

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc trầm cảm, lo âu và stress ở phụ nữ chấm dứt thai kỳ ngoài 12 tuần.

Phương pháp nghiên cứu: thiết kế kết hợp định lượng và định tính được sử dụng để đạt mục tiêu nghiên cứu. Điều tra bằng bảng hỏi với 220 thai phụ và phỏng vấn sâu 22 thai phụ để tìm hiểu các yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc trầm cảm, lo âu và stress.

Kết quả: tuổi càng cao thì nguy cơ mắc bệnh càng thấp; những phụ nữ làm nông nghiệp hoặc lao động tự do nguy cơ thấp hơn nhóm làm công chức, viên chức; nhóm có trình độ học vấn cao có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Các yếu tố từ gia đình, văn hóa-xã hội và tiền sử sinh sản đều có liên quan đến nguy cơ mắc trầm cảm, lo âu và stress ở phụ nữ trước phá thai.

Kết luận: quá trình quyết định chấm dứt thai kỳ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người phụ nữ. Sự giúp đỡ, chia sẻ của gia đình và xã hội là những biện pháp trị liệu hiệu quả cho vấn đề sức khỏe này.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.03.452

Từ khóa

phá thai, phụ nữ, trầm cảm, lo âu, stress abortion, women, depression, anxiety, stress
PDF Download: 190 View: 427

Tài liệu tham khảo

World Health Organization Abortion: Fact sheet on preventing unsafe abortion. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion>, accessed: 19/04/2022.

UNICEF, Tổng Cục Thống kê, và UNFPA, Kết quả tóm tăt điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021.

Reardon D.C. (2018). The abortion and mental health controversy: A comprehensive literature review of common ground agreements, disagreements, actionable recommendations, and research opportunities. SAGE Open Med, 6, 2050312118807624. https://doi.org/10.1177/2050312118807624

Major B. Mental Health and Abortion, American Psychological Association’s (APA), American Psychological Association’s (APA).

Đỗ N.H. và Đỗ M.S. (2021). Thực trạng trầm cảm, lo âu, stress và các biện pháp ứng phó của phụ nữ đến phá thai ngoài 3 tháng đầu tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021. Tạp Chí Khoa Học Điều Dưỡng, 4(4), 6–15.

“Preparing for Interview Research: The Interview Protocol Refinement Fr” by Milagros Castillo-Montoya. <https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol21/iss5/2/>, accessed: 19/04/2022.

AlYahmady H.H. và Al Abri S.S. (2013). Using Nvivo for Data Analysis in Qualitative Research. Int Interdiscip J Educ, 2(2), 181–186. DOI:10.12816/0002914

Graneheim U.H. và Lundman B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Educ Today, 24(2), 105–112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001

Wallin Lundell I., Sundström Poromaa I., Frans O. và cộng sự. (2013). The prevalence of posttraumatic stress among women requesting induced abortion. Eur J Contracept Reprod Health Care Off J Eur Soc Contracept, 18(6), 480–488. oi: 10.3109/13625187.2013.828030

Taft A.J. và Watson L.F. (2008). Depression and termination of pregnancy (induced abortion) in a national cohort of young Australian women: the confounding effect of women’s experience of violence. BMC Public Health, 8(1), 75. https://doi.org/10.1186/1471-2458-8-75

Munk-Olsen T., Laursen T.M., Pedersen C.B. và cộng sự. (2011). Induced first-trimester abortion and risk of mental disorder. N Engl J Med, 364(4), 332–339. DOI: 10.1056/NEJMoa0905882

The Impact of Prior Abortion on Anxiety and Depression Symptoms During a Subsequent Pregnancy: Data From a Population-Based Cohort Study in China: Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology: Vol 22, No 1. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.5455/bcp.20111102040509>, accessed: 19/04/2022.

Trần Thị Hồng Lê (2017). Ngăn chặn hành vi phá thai vì lí do giới tính bằng pháp luật hình sự ở Việt Nam trên cơ sở tiếp thu quy định pháp luật hình sự Cộng hòa Liên bang Đức. Tạp Chí Khoa Học ĐHQGHN Luật Học, 18–24.

Littman L.L., Jacobs A., Negron R. và cộng sự. (2014). Beliefs about abortion risks in women returning to the clinic after their abortions: a pilot study. Contraception, 90(1), 19–22. doi: 10.1016/j.contraception.2014.03.005.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng