Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Đánh giá thực hành quy trình kỹ thuật tiêm tĩnh mạch của sinh viên Cao đẳng điều dưỡng năm 2 tại các Khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2018 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Đánh giá thực hành quy trình kỹ thuật tiêm tĩnh mạch của sinh viên Cao đẳng điều dưỡng năm 2 tại các Khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2018

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 343 View: 214

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đào, T. P., Đặng, B. U., & Phạm, T. T. (2020). Đánh giá thực hành quy trình kỹ thuật tiêm tĩnh mạch của sinh viên Cao đẳng điều dưỡng năm 2 tại các Khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2018. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(2), 05–13. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/354

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng thực hành quy trình kỹ thuật tiêm tĩnh mạch của sinh viên cao đẳng điều dưỡng năm thứ 2 Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh và xác định yếu tố ảnh hưởng đến thực hành quy trình kỹ thuật tiêm tĩnh mạch của sinh viên.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 126 sinh viên điều dưỡng năm thứ 2.

Kết quả: Có 81% sinh viên giải thích về thuốc đúng và động viên người bệnh; 63,5% sinh viên thực hiện đúng vệ sinh tay khi chuẩn bị điều dưỡng; 65,9% sinh viên thực hiện đúng sát khuẩn tay trước khi chạm dụng cụ vô khuẩn. 100% sinh viên thực hiện chưa tốt bước sát khuẩn ống. 47,6% sinh viên không sát khuẩn tay trước khi tiêm; 59,5% sinh viên sát khuẩn tay sau khi thực hiện kỹ thuật; 37,3% sinh viên không ghi công khai thuốc; 91,3% sinh viên làm chưa tốt việc dặn dò người bệnh sau tiêm. Thực hành toàn bộ kỹ thuật đạt mức độ tốt, đạt trung bình = 31,4 điểm, độ lệnh chuẩn = 2,320 phản ánh trình độ sinh viên ở nhiều mức độ khác nhau. Điểm cao nhất 38/44; thấp nhất 25/44; không có sinh viên nào dưới 50% số điểm chuẩn. Yếu tố ảnh hưởng: giám sát thường xuyên của giáo viên 96%, tạo điều kiện của người bệnh 94,4%.

Kết luận: Sinh viên đã thực hiện tốt quy trình kỹ thuật tuy nhiên giảng viên cần tập chung nhấn mạnh vào các bước như thông báo, giải thích cho người bệnh; các thao tác sát khuẩn tay nhanh; ghi phiếu công khai thuốc; dặn dò người bệnh để sinh viên tâp thực hành tốt hơn. Yếu tố đều ảnh hưởng lớn đến thực hiện quy trình kỹ thuật gồm giám sát thường xuyên của giáo viên và tạo điều kiện của người bệnh.

Từ khóa

Intravenous administration, nursing college students, Quang Ninh Medical College Tiêm tĩnh mạch, sinh viên cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng Y tế Quảng Ninh
PDF Download: 343 View: 214
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2020 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng