Đánh giá thay đổi kiến thức và thái độ về phòng bệnh sán lá gan lớn ở người bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ sau giáo dục sức khỏe

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 126 View: 643

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. V. A., & Trương, T. A. . (2023). Đánh giá thay đổi kiến thức và thái độ về phòng bệnh sán lá gan lớn ở người bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ sau giáo dục sức khỏe. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(06), 34–43. https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.725

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thay đổi kiến thức và thái độ về phòng bệnh sán lá gan lớn ở người bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ sau giáo dục sức khỏe.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp giáo dục sức khỏe trên một nhóm có so sánh trước và sau can thiệp trên 96 người bệnh từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023.

Kết quả: Trước can thiệp, kiến thức đạt về phòng bệnh sán lá gan lớn ở người bệnh rất thấp 11,5%. Sau can thiệp, kiến thức đã được cải thiện rõ rệt đạt 64,6% và tiếp tục duy trì 57,3% sau can thiệp 1 tháng với p < 0,05. Trước can thiệp, tỷ lệ có thái độ tích cực rất thấp 11,5%. Sau can thiệp, tỷ lệ có thái độ tích cực tăng lên 73% và tiếp tục duy trì 53% (p < 0,05).

Kết luận: Kiến thức và thái độ của người bệnh về phòng bệnh sán lá gan lớn còn hạn chế tại thời điểm trước nghiên cứu nhưng đã được cải thiện đáng kể sau can thiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thường xuyên giáo dục sức khỏe cho cộng đồng về phòng bệnh sán lá gan lớn.

https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.725

Từ khóa

Sán lá gan lớn, phòng bệnh, giáo dục sức khỏe Fascioliasis, disease prevention, health education
PDF Download: 126 View: 643

Tài liệu tham khảo

Antonio Guerrero-Espejo (2019), Incidence and geographical distribution of patients hospitalised with fascioliasis in Spain, Enferm Infecc Microbiol Clin. 2020 Jun-Jul;38(6):257-262. doi: 10.1016/j.eimc.2019.08.004.

Bộ Y tế. Quyết định số 1745/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, ngày 30 tháng 3 năm 2021. 2021.

Nguyễn Thu Hương. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học và hiệu quả điều trị sán lá gan lớn triclabendazole tại hai xã Tịnh Kỳ và Nghĩa Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (2008-2011). 2011

Sileshi Aregahagn. Knowledge, attitude and practice of the community for zoonotic fasciolosis in and around Kemissie, Amhara, Ethiopia. International Journal of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, 3(1): 36-44, 2018.

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 Bệnh viện Đặng Văn Ngữ. 2022

Bộ Y tế. Quyết định số 1203/QĐ-BYT về việc Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá gan lớn, ngày 16 tháng 5 năm 2022. 2022.

Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Hoàng Long. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Nhà xuất bản Hồng Đức. 2008.

Soraya J Kaewpitoon. Implementation of Health Behavior Education Concerning Liver Flukes among Village Health Volunteers in an Epidemic Area of Thailand. Asian Pacific journal of cancer prevention. 2016, 17(4):1713-6. doi: 10.7314/apjcp.2016.17.4.1713.

Pontip Kompor. Population-Based Intervention for Liver Fluke Prevention and Control in Meuang Yang District, Nakhon Ratchasima Province, Thailand. Asian Pacific journal of cancer prevention. 2015.17(2):685-9.doi: 10.7314/apjcp.2016.17.2.685.

Phạm Ngọc Doanh. Dẫn liệu mới về vật chủ trung gian của sán lá gan lớn ở Việt Nam, Tạp chí sinh học, 34(2):139-144, 2012.

Protus Y Musotsi. Prevalence of Fasciolosis in Cattle, Sheep, and Goats Slaughtered in Slaughter Slabs in Trans-Nzoia West, Kenya. and Knowledge of Livestock Handlers. Journal of Biology, Agriculture and Healthcare, 2017, 7(6): 34-43.

Nguyễn Văn Văn. Nghiên cứu thực trạng sán lá gan lớn ở người và hiệu quả một số biện pháp can thiệp tại cộng đồng dân cư tỉnh Quảng Nam (2009 - 2011) [Luận án tiến sĩ Y học]. Viện sốt rét – Ký sinh trùng – côn trùng trung ương. 2012

Phan Văn Hợp. Nâng cao sức khỏe và hành vi con người. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. 2020.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng