Một số yếu tố liên quan chất lượng cuộc sống ở người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017.

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 29 View: 55

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, X. T., Trương, T. A., & Vũ, T. T. H. (2018). Một số yếu tố liên quan chất lượng cuộc sống ở người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 1(2), 66–72. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/95

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả thực trạng chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017.

Đối tượng và Phương pháp: Nghiên cứu được thiết kế theo phương pháp mô tả cắt ngang trên 90 bệnh nhân được chẩn đoán là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Kết quả: thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh 53,3% ở mức độ trung bình kém. Chất lượng cuộc sống của những người có hỗ trợ xã hội thấp kém hơn những người có hỗ trợ xã hội vừa và cao với p < 0,01. Người bệnh không bị khó thở/khó thở độ 1,2 có chất lượng cuộc sống tốt hơn những người bệnh bị khó thở độ 3,4 với p<0,001. Người bệnh không /mệt mỏi nhẹ có chất lượng cuộc sống tốt hơn những người bệnh bị mệt mỏi mức độ vừa hoặc kinh khủng với p<0,01.

Kết luận: Có 3 yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của đối tượng nghiên cứu: hỗ trợ xã hội, tình trạng khó thở và mức độ mệt mỏi của bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi tắc nghẽn mạn tính.

Từ khóa

COPD, quality of life, Nam Dinh Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, chất lượng cuộc sống, Nam Định.
PDF Download: 29 View: 55
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2018 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng