Kiến thức của bà mẹ về dự phòng và chăm sóc bệnh tiêu chảy cấp cho con dưới 12 tháng tuổi tại 3 xã ngoại thành thành phố Lạng Sơn năm 2020

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 184 View: 102

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, V. Đang, Vũ, P. T., Trương, T. A., & Nguyễn, T. D. (2020). Kiến thức của bà mẹ về dự phòng và chăm sóc bệnh tiêu chảy cấp cho con dưới 12 tháng tuổi tại 3 xã ngoại thành thành phố Lạng Sơn năm 2020. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(5), 103–110. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/280

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức của bà mẹ về dự phòng và chăm sóc bệnh tiêu chảy cấp cho con dưới 12 tháng tuổi tại 3 xã ngoại thành, thành phố Lạng Sơn năm 2020.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, đã được thực hiện với cỡ mẫu 270 bà mẹ có con dưới 12 tháng tuổi đáp ứng tiêu chuẩn phỏng vấn bằng bộ câu hỏi chuẩn bị trước.

Kết quả: Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức tốt chỉ chiếm tỷ lệ là 13,3%; kiến thức khá chỉ chiếm tỷ lệ là 18,1%. Mặt khác, Tỷ lệ bà mẹ không rửa tay thường xuyên trước khi ăn là 20,4%. Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức về nguyên nhân tiêu chảy do tiêm phòng chưa đầy đủ, trẻ bị bệnh kéo dài lần lượt là 27,0% và 28,9%.

Kết luận: Thực trạng kiến thức của bà mẹ về dự phòng và chăm sóc bệnh tiêu chảy cấp cho con dưới 12 tháng tuổi tại 3 xã ngoại thành, thành phố Lạng Sơn năm 2020 còn chưa tốt. Do vậy, cần truyền thông – giáo dục sức khỏe cho các bà mẹ để nâng cao kiến thức dự phòng và chăm sóc bệnh tiêu chảy cấp cho con dưới 12 tháng tuổi là rất cần thiết.

Từ khóa

Acute diarrhea; Mother’s knowledge; prevention; take care; Lang Son. Bệnh tiêu chảy; kiến thức của bà mẹ; dự phòng; chăm sóc; Lạng Sơn.
PDF Download: 184 View: 102
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2020 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng