Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hội chứng chuyển hóa của cán bộ, viên chức Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2017

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 10 View: 10

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, V. T., & Phạm, V. S. (2019). Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hội chứng chuyển hóa của cán bộ, viên chức Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2017. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(3(1), 61–67. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/201

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và xác định một số yếu tố liên quan đến hội chứng chuyển hóa của cán bộ, viên chức Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2017.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang từ 181 cán bộ, viên chức Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia khám sức khỏe định kỳ năm 2017.

Kết quả: Tỷ lệ không thừa cân 71%, thừa cân 18%, béo phì độ I là 11%, tỷ lệ đối tượng bị rối loạn glucose máu là 5,5%.Tỷ lệ đối tượng rối loạn lipid máu: 50 đối tượng tăng 1 chỉ số chiếm 27,62%, 36 đối tượng tăng 2 chỉ số chiếm 19,89%, 8 đối tượng tăng 3 chỉ số chiếm 4,42% và 01 đối tượng có đủ 4 chỉ số chiếm 0,52%. Số đối tượng tăng huyết áp độ I là 14 chiếm tỷ lệ 7,70%, tăng huyết áp độ II là 02 chiếm tỷ lệ 1,10%, tăng huyết áp độ III là 01 chiếm tỷ lệ 0,6%.

Kết luận: Tỷ lệ có hội chứng chuyển hóa của cán bộ, viên chức Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định là 14,36%; một số yếu tố:Thói quen hút thuốc lá và luyện tập thể dục, thể thao có liên quan đến HCCH, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Từ khóa

etabolic syndrome, overweight and obesity, dyslipidemia. Hội chứng chuyển hóa, thừa cân béo phì, rối loạn lipid máu
PDF Download: 10 View: 10
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng