Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Thay đổi thực hành về dự phòng biến chứng cho người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2021 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Thay đổi thực hành về dự phòng biến chứng cho người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2021

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 109 View: 184

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. H., Nguyễn, V. T., & Ngô, H. H. (2021). Thay đổi thực hành về dự phòng biến chứng cho người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2021. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(3), 26–36. https://doi.org/10.54436/jns.2021.3.341

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và đánh giá sự thay đổi thực hành về dự phòng biến chứng của người bệnh tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An sau chương trình can thiệp giáo dục.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Can thiệp giáo dục được thực hiện trên 89 người bệnh tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An từ tháng 2 đến tháng 4/2021. Sử dụng cùng bộ công cụ đánh giá thực hành dự phòng biến chứng tăng huyết áp ở các thời điểm trước can thiệp và sau can thiệp 1 tháng, tổng số điểm tối đa của thang đo 32 điểm.

Kết quả: Trước can thiệp, điểm trung bình thực hành đạt 14,30 ± 6,61 điểm, tỷ lệ người bệnh thực hành ở mức đạt là 44,9%. Sau can thiệp 1 tháng, điểm trung bình thực hành đạt 19,40 ± 5,89 điểm cao hơn rõ rệt so với điểm trước can thiệp, sự khác biệt có ý nghĩa với p<0,05. Tỷ lệ người bệnh thực hành ở mức độ đạt sau can thiệp là 75,3% cao hơn nhiều so với 44,9% trước can thiệp.

Kết luận: Thực hành về dự phòng biến chứng do tăng huyết áp của người bệnh tham gia nghiên cứu còn hạn chế nhưng được cải thiện rõ rệt sau chương trình giáo dục sức khỏe.

https://doi.org/10.54436/jns.2021.3.341

Từ khóa

Health education, complications, hypertension Giáo dục sức khỏe, dự phòng biến chứng, tăng huyết áp
PDF Download: 109 View: 184
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng