Kiến thức và thực hành tự chăm sóc của người bệnh suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 123 View: 264

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Ngô, H. H., & Hà, T. T. T. (2022). Kiến thức và thực hành tự chăm sóc của người bệnh suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(4), 16–23. https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.379

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức tự chăm sóc của người bệnh suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2020.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng bộ câu hỏi tự điền để thu thập số liệu từ 81 người bệnh suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính điều trị tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong thời gian từ 01/05/2020 đến 30/06/2020.

Kết quả: Đa sốngười bệnh (75,3% - 97,5%) nhận biết được các biểu hiện lâm sàng đặc trưng của suy tĩnh mạch chi dưới. Tỷ lệ người bệnh nhận thức đúng về chế độ làm việc và sinh hoạt là yếu tố nguy cơ, sử dụng thuốc điều trị củng cố, tự theo dõi bệnh và tái khám lần lượt là 80,2%; 81,5% và 82,7%. Về thực hành, 67,9% và 29,6% người bệnh đã tái khám khi thấy bất thường và tái khám theo hẹn; 64,2% và 33,3% người bệnh đã thực hiện đầy đủ và đúng một phần việc duy trì tư thế. Chỉ có 14,8% người bệnh biết được phù chân là một biểu hiện của suy tĩnh mạch chi dưới; 10% trả lời đúng hoàn toàn các kiến thức về điều chỉnh lối sống và chế độ sinh hoạt; 18,5% mang tất áp lực trên 16 tiếng mỗi ngày, 2,5% từng bỏ hẹn tái khám và chưa thực hiện điều chỉnh tư thế phù hợp với suy tĩnh mạch chi dưới.

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy bên cạnh những nội dung tự chăm sóc đã được nhiều người bệnh biết và thực hiện, vẫn còn những nội dung tự chăm sóc quan trọng chưa được nhiều người bệnh biết hoặc thực hiện đầy đủ.

https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.379

Từ khóa

Suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính, tự chăm sóc, người bệnh Chronic leg venous insufficiency, self-care, patients
PDF Download: 123 View: 264

Tài liệu tham khảo

Phạm Thị Minh Đức (2007). Sinh lý hệ tuần hoàn. Sinh lý học. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học, tr.152-1992.

Nguyễn Trường Sơn (2015). Bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Phòng chống bệnh nghề nghiệp, https://moh.gov.vn/web/phong-chong-benh-nghe-nghiep last updated: 25/03/2015.

Kasperczak J., Ropacka-Lesiak M., Bręborowicz G.H (2013). Definition, classification and diagnosis of chronic venous insufficiency. Ginekol Pol2013;84(1).

Huw OB Davies et al (2016). Obesity and lower limb venous disease – The epidemic of phlebesity. Phlebology: The Journal of Venous Disease. Volume: 32 issue: 4, page(s): 227-233

Nguyễn Lệ Thủy, (2011). Khảo sát tình trạng suy tĩnh mạch chi dưới ở phụ nữ có thai 3 tháng cuối tại Bệnh viện Bạch Mai. Luận văn Thạc sĩ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội, tr 52–56.

Spiridon M, Corduneanu D. Chronic Venous Insufficiency: a Frequently Underdiagnosed and Undertreated Pathology. Maedica (Bucur). 2017;12(1):59-61.

Finlayson, K., Edwards, H., Courtney, M (2010). The impact of psychosocial factors on adherence to compression therapy to prevent recurrence of venous leg ulcers. Journal of Clinical Nursing, Vol 19, Issue 9, first published 08 April 2010.

Nguyễn Thị Mai Hương (2018), Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser và RF tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E. Hội nghị Tim mạch toàn quốc 2018. Hà Nội.

Lê Duy Thành (2016), Kết quả điều trị suy tĩnh mạch chi dưới bằng sóng cao tần tại Bệnh viện TW QĐ 108, Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 15. Trung tâm HNQG Hà Nội 09-11/10/2016.

C.Wittensa A.H (2015). Management of Chronic Venous Disease: Clinical Practice Guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Endovascular Surgery, Volume 49, Issue 6, June 2015, Pages 678-737.

Gloviczki, P.et al (2011). The care of patients with varicose veins and associated chronic venous diseases: clinical practice guidelines of the Society for Vascular Surgery and the American Venous Forum. J Vasc Surg. 2011; 53: 2S–48.

Athanasios D. Giannoukas (2008). The role of compression in the prevention of postthrombotic syndrome. Phlebolymphology. Vol 15. No.3/2008. Pages 94-97.

Özdemir C.Özlem et al (2016). The effects of short-term use of compression stockings on health related quality of life in patients with chronic venous insufficiency. J. Phys. Ther. Sci. 28: pp.1988–1992.

Chung Sim (2014). Graduated compression stockings. Canada Medical Association Journal, July 8, 2014, 186(10). Pages 391-398.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng