Thực trạng chất lượng cuộc sống của bà mẹ có con bại não điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Ninh Bình

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 308 View: 180

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Tống, T. H., Vũ, V. Đẩu, Dương, Đình D., & Nguyễn, T. D. (2022). Thực trạng chất lượng cuộc sống của bà mẹ có con bại não điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Ninh Bình. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(4), 87–98. https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.386

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạngchất lượng cuộc sống và tìm hiểu một số yếu tố liên quan ở bà mẹ có con bại não điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Ninh Bình.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, đã được thực hiện với cỡ mẫu 117 bà mẹ có con bại não, đáp ứng tiêu chuẩn phỏng vấn bằng bộ câu hỏi chuẩn bị trước, tại bệnh viện Phục hồi chức năng Ninh Bình từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2021.

Kết quả: Bảy lĩnh vực chất lượng cuộc sống có điểm số thấp dưới 50 điểm. Chất lượng cuộc sống chung có điểm số trung bình thấp: 30,39 ± 6,78 điểm. Chất lượng cuộc sống của người mẹ chăm sóc trẻ bại não có mối liên quan với trình độ học vấn và yếu tố mệt mỏi.

Kết luận: Điểm số chất lượng cuộc sống chung của người mẹ chăm sóc trẻ bại não tại bệnh viện Phục hồi chức năng Ninh Bình là tương đổi thấp; trong đó, điểm số của nhóm sức khỏe tinh thần thấp hơn nhóm sức khỏe thể chất. Chất lượng cuộc sống của người mẹ có con bại não có liên quan có ý nghĩa thống kê với các yếu tố: trình độ học vấn và yếu tố mệt mỏi.

https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.386

Từ khóa

Người chăm sóc, bại não, chất lượng cuộc sống Mothers, cerebral palsy, quality of life
PDF Download: 308 View: 180

Tài liệu tham khảo

Bộ Y tế (2020), Quyết định số 2536/QĐ-BYT ngày 16/6/2020, về việc ban hành bộ tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng về ngôn ngữ trị liệu đối với người bệnh đột quỵ, chấn thương sọ não và bại não.

Donovan, K. A., & Jacobsen, P. B. (2011). The Fatigue Symptom Inventory: a systematic review of its psychometric properties. Supportive Care in Cancer, 19(2), 169-185.

Power, R., Muhit, M., Heanoy, E., Karim, T., Galea, C., Badawi, N., & Khandaker, G. (2021). Depression, anxiety and stress among caregivers of adolescents with cerebral palsy in rural Bangladesh. Disability and Rehabilitation, 43(15), 2123-2130.

Cheshire, A., Barlow, J. H., & Powell, L. A. (2010). The psychosocial well-being of parents of children with cerebral palsy: a comparison study. Disability and rehabilitation, 32(20), 1673-1677.

Garip, Y., Ozel, S., Tuncer, O. B., Kilinc, G., Seckin, F., & Arasil, T. (2017). Fatigue in the mothers of children with cerebral palsy. Disability and rehabilitation, 39(8), 757-762.

Jalili, N., Godarzi, M., Rassafiani, M., Haghgou, H., Dalvand, H., & Farzi, M. (2013). The influenced factors on quality of life of mothers of children with severe cerebral palsy: A survey study. JOURNAL OF MODERN REHABILITATION FALL, Volume 7 , Number 3; Page(s) 40 To 47

Oh, H., & Lee, E. K. O. (2009). Caregiver burden and social support among mothers raising children with developmental disabilities in South Korea. International Journal of Disability, Development and Education, 56(2), 149-167.

Beck, S. L., Schwartz, A. L., Towsley, G., Dudley, W., & Barsevick, A. (2004). Psychometric evaluation of the Pittsburgh Sleep Quality Index in cancer patients. Journal of pain and symptom management, 27(2), 140-148.

Beck, A. T., Steer, R. A., & Carbin, M. G. (1988). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. Clinical psychology review, 8(1), 77-100.

Brazier, J. E., Harper, R., Jones, N. M., O’cathain, A., Thomas, K. J., Usherwood, T., & Westlake, L. (1992). Validating the SF-36 health survey questionnaire: new outcome measure for primary care. British medical journal, 305(6846), 160-164.

Garratt, A. M., Ruta, D. A., Abdalla, M. I., Buckingham, J. K., & Russell, I. T. (1993). The SF36 health survey questionnaire: an outcome measure suitable for routine use within the NHS?. British Medical Journal, 306(6890), 1440-1444.

Hayes, V., Morris, J., Wolfe, C., & Morgan, M. (1995). The SF-36 health survey questionnaire: is it suitable for use with older adults?. Age and ageing, 24(2), 120-125.

Jenkinson, C., Coulter, A., & Wright, L. (1993). Short form 36 (SF36) health survey questionnaire: normative data for adults of working age. British Medical Journal, 306(6890), 1437-1440.

Farajzadeh, A. và các cộng sự. (2021), Predictors of mental health among parents of children with cerebral palsy during the COVID-19 pandemic in Iran: A web-based cross-sectional study, Res Dev Disabil. 112, tr. 103890.

Vũ Thị Hồng Nhung (2018), Thực trạng chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018, Luận văn Thạc sĩ điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Eker, L. và Tuzun, E. H. (2004), An evaluation of quality of life of mothers of children with cerebral palsy, Disabil Rehabil. 26(23), tr. 1354-9.

Vũ Thị Minh Phượng (2016). Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.Luận văn Thạc sĩ Điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Anh, N. T., Tâm, N. N., & Huyền, V. T. T. (2021). Một số yếu tố liên quan tới chức năng hoạt động hàng ngày ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi. Tạp chí Y học Việt Nam, 501(1)

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng