Thực trạng năng lực cốt lõi của Điều dưỡng trưởng khoa tại các Bệnh viện tỉnh Thái Bình năm 2021

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 43 View: 110

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, T. T. H., Vũ, V. Đẩu, Mai, L. Q., Trần, T. H., & Nguyễn, T. N. (2022). Thực trạng năng lực cốt lõi của Điều dưỡng trưởng khoa tại các Bệnh viện tỉnh Thái Bình năm 2021 . Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(04), 24–33. https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.510

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng năng lực cốt lõi và phân tích một số yếu tố liên quan đến năng lực cốt lõi của điều dưỡng trưởng khoa tại các bệnh viện tỉnh Thái Bình năm 2021.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 233 điều dưỡng trưởng khoa đang công tác tại 20 bệnh viện trong tỉnh Thái Bình từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2021.

Kết quả: Điều dưỡng trưởng khoa tự đánh giá năng lực ở các mức thấp, trung bình, cao và rất cao với tỷ lệ lần lượt là: 1,7%, 20,2%, 59,7%, 18,5%. Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê với năng lực cốt lõi của điều dưỡng trưởng bao gồm: độ tuổi, tuyến bệnh viện, loại bệnh viện theo quyền sở hữu, thời gian giữ chức vụ quản lý.

Kết luận: Đa số điều dưỡng trưởng khoa của các bệnh viện tỉnh Thái Bình có năng lực tốt (78,2% có năng lực đạt mức cao và rất cao). Tuyến bệnh viện và thời gian giữ chức vụ quản lý là những yếu tố có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với năng lực cốt lõi của điều dưỡng trưởng khoa. Kết quả nghiên cứu cho thấy cần chú ý nâng cao năng lực cốt lõi cho điều dưỡng trưởng khoa ở các bệnh viện tuyến huyện và những điều dưỡng trưởng có thâm niên quản lý ngắn.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.510

Từ khóa

Điều dưỡng trưởng, năng lực cốt lõi, Bệnh viện K trung ương Head nurses, core competence, hospital
PDF Download: 43 View: 110

Tài liệu tham khảo

Thrall T.H (2006), Nurturing your nurse managers, Hosp Health Netw, 80(4), tr, 71-2, 74, 2.

Linda Kay Chase (1994), Nurse manager competencies, Journal of Nursing Administration.

Mary S Buechlein-Telutki at all, (1993), Nurse manager performance appraisal: a collaborative approach, Nursing Management, 24(10), tr, 48-50.

Hội điều dưỡng Việt Nam (2016), Bộ tiêu chuẩn chất lượng chăm sóc người bệnh trong các bệnh viện Nhà xuất bản giao thông vận tải, Hà Nội.

Lê Tiến Thành (2015), Thực trạng năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa tại một số bệnh viện tuyến quận huyện Hải Phòng năm 2015, Trường đại học Y dược Hải Phòng.

Phan Quốc Hội (2014), Thực trạng và hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực Điều dưỡng trưởng khoa, Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.

Nguyễn Văn Uy (2020), Năng lực quản lý của Điều dưỡng trưởng khoa tại các bệnh viện trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội Khoa học quản lý, Trường đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội.

Bộ Y Tế và Bộ Nội Vụ (2015), Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y ban hành ngày 07/10/2015, chủ biên.

Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế (2018), Báo cáo thực trạng công tác điều dưỡng năm 2017.

Trần Thị Châu (2007), Thực trạng công tác quản lý điều dưỡng tuyến quận/ huyện tại TP Hồ Chí Minh và đề xuất, Hội thảo tăng cường quản lý điều dưỡng các cấp và vai trò của Hội điều dưỡng Việt Nam.

Bộ Y Tế (2016), Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y Tế về việc Ban hành bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam.

Hồ Bạch Nhật (2013), Sự hài lòng của người bệnh nội trú đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các bệnh viện tại thành phố Long Xuyên, Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Dừa (2020), Xác định chuẩn năng lực cần thiết cho điều dưỡng trưởng bằng công cụ đánh gá năng lực Chase tại hai bệnh viện An Sinh và Trưng Vương.

Linda Kay Chase (2010), Nurse manager competencies, The University of Iowa. doi: 10.17077/etd.03y9rc4t.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng