Đánh giá khả năng đáp ứng của điều dưỡng trong phòng và xử trí phản vệ tại bệnh viện 19-8 bộ công an năm 2021

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 484 View: 397

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, N. Q., Hoàng, T. T., & Vũ, V. Đẩu. (2022). Đánh giá khả năng đáp ứng của điều dưỡng trong phòng và xử trí phản vệ tại bệnh viện 19-8 bộ công an năm 2021. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(4), 122–131. https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.389

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng khả năng đáp ứng của điều dưỡng trong phòng và xử trí phản vệ tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công An năm 2021; Xác định một số yếu tố liên quan đến khả năng đáp ứng của điều dưỡng trong phòng và xử trí phản vệ tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công An năm 2021.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, đã được thực hiện với cỡ mẫu là 258 điều dưỡng viên theo tiêu chuẩn chọn mẫu.

Kết quả: Có 61,2% đối tượng nghiên cứu đạt cả kiến thức về nhận biết, dự phòng và xử trí phản vệ. Tỷ lệ điều dưỡng đạt cả thái độ nhận biết, dự phòng và xử trí phản vệ là 65,1%. Tỷ lệ đạt cả thực hành nhận biết và xử trí phản vệ qua tình huống giả định là 40,3%.

Kết luận: Thái độ nhân biết phản vệ đạt và thái độ dự phòng phản vệ đạt là những yếu tố có ý nghĩa thống kê với khả năng xử trí phản vệ của đối tượng nghiên cứu. Đối tượng thực hành nhận biết phản vệ đạt khả năng xử trí phản vệ cao hơn so với những người thực hành nhận biết phản vệ chưa đạt . Do vậy, cần tăng cường tổ chức tập huấn bổ sung, cập nhật các kiến thức về nhận biết, dự phòng và xử trí phản vệ trong bệnh viện định kỳ hàng năm để duy trì, củng cố và cải thiện khả năng nhận biết, dự phòng và xử trí phản vệ các điều dưỡng viên.

https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.389

Từ khóa

Xử trí phản vệ, dự phòng, Bệnh viện 19-8 Anaphylaxis treatment, prevention, 19-8 hospital
PDF Download: 484 View: 397

Tài liệu tham khảo

Camargo CA Jr Lieberman P, Bohlke K et al (2006). Epidemiology of anaphylaxis: findings of the American College of Allergy, Asthma and Immunology Epidemiology of Anaphylaxis Working Group. Ann Allergy Asthma Immunol, 97(5), 596–602.

Simons F.E (2009). Anaphylaxis: Recent advances in assessment and treatment. J Allergy Clin Immunol, 124 (36-625).

Pinar G.O Velat C, Burcin B, et al (2020). Anaphylaxis Management for Dentists: Knowledge and Preparedness. Asthma Allergy Immunol, 18 (133-141).

Nguyễn Anh Tuấn (2016). Đánh giá hiệu quả điều trị phản vệ theo phác đồ của khoa hồi sức tích cực bệnh biện Bạch Mai, Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II, Trường đại học Y Hà Nội.

Matteo M Maria B.Bi, Chiara T, et al (2021). Anaphylaxis. Eur Ann Allergy Clin Immunol, 53 (4-17).

Deborah L.D (2020). Anaphylaxis: Triggers and symptoms. British Journal of Child Health, 1(3), 120-123.

H. S. Drupad,H. Nagabushan (2015). Level of knowledge about anaphylaxis and its management among health care providers. Indian J Crit Care Med, 19(7), 412–415.

Bộ Y Tế (2017). Thông tư 51/2017/ TT-BYT ngày 29/12/2017 về việc Hướng dẫn chuẩn đoán, dự phòng và xử trí phản vệ.

Philip Bright Benjamin Plumb, Mark M Gompels, David Joe Unsworth (2015). Correct recognition and management of anaphylaxis: not much change over a decade. Postgrad Med J. 91 (3–7)

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng