Đánh giá học thuyết quản lý triệu chứng (symptom management theory): ứng dụng trong thực hành điều dưỡng

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 22 View: 33

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, T. T., & Vũ, V. Đẩu. (2021). Đánh giá học thuyết quản lý triệu chứng (symptom management theory): ứng dụng trong thực hành điều dưỡng. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(2), 76–86. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/328

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá Học thuyết quản lý triệu chứng, ứng dụng học thuyết vào thực tế lâm sàng chăm sóc người bệnh của điều dưỡng. Từ đó tăng cường nhận thức của điều dưỡng trong nước về các học thuyết và áp dụng học thuyết vào thực hành, thực hành dựa vào bằng chứng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tìm kiếm tài liệu, các nghiên cứu ứng dụng của Học thuyết quản lý triệu chứng, cho thấy khả năng áp dụng học thuyết trong thực tế lâm sàng của điều dưỡng.

Kết quả: Điều dưỡng đã bước đầu thực hiện quản lý tốt các triệu chứng xảy ra trên người bệnh dựa trên việc áp dụng học thuyết Quản lý triệu chứng, đồng thời cải thiện các trải nghiệm của người bệnh, nâng cao chất lượng trong thực hành chăm sóc.

Khuyến nghị: Cần có các chiến lược phù hợp để nâng cao kiến thức, thái độ và kĩ năng thực hành dựa vào bằng chứng của điều dưỡng ở nước ta, mà bước đầu tiên là khuyến khích tìm hiểu ứng dụng các học thuyết, các nghiên cứu vào chăm sóc người bệnh để nâng tầm chất lượng chăm sóc.

Từ khóa

Nurse’s Theory, Symptom management theory, Evidence – based practice, knowledge, attitudes, skill, nurse Học thuyết điều dưỡng, học thuyết quản lý triệu chứng, thực hành dựa vào bằng chứng, kiến thức, thái độ, kĩ năng, điều dưỡng
PDF Download: 22 View: 33
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng