Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Thay đổi nhận thức của điều dưỡng lâm sàng về chăm sóc tư thế và vận động sớm cho người bệnh đột quỵ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Thay đổi nhận thức của điều dưỡng lâm sàng về chăm sóc tư thế và vận động sớm cho người bệnh đột quỵ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 77 View: 225

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Ngô, H. H., Phạm, T. T. H., Hoàng, T. K. Y., Vũ, T. P., & Phạm, T. H. (2018). Thay đổi nhận thức của điều dưỡng lâm sàng về chăm sóc tư thế và vận động sớm cho người bệnh đột quỵ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 1(1), 20–27. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/73

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát thực trạng và đánh giá thay đổi nhận thức của điều dưỡng lâm sàng về chăm sóc tư thế và vận động sớm Người chịu trách nhiệm: Ngô Huy HoàngEmail: ngohoang64@gmail.com Ngày phản biện: 20/01/2018Ngày duyệt bài: 22/02/2018Ngày xuất bản: 14/03/2018cho người bệnh đột quỵ sau can thiệp giáo dục.

Phương pháp: Can thiệp giáo dục một nhóm có so sánh trước sau cho 45 điều dưỡng lâm sàng trực tiếp chăm sóc người bệnh đột quỵ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Nội dung can thiệp dựa trên khuyến cáo của Bộ Y tế về tiêu chuẩn chất lượng xử trí đột quỵ não. Sử dụng cùng phiếu hỏi tự điền để đánh giá nhận thức của điều dưỡng tại các thời điểm trước can thiệp, ngay sau can thiệp và sau can thiệp 30 ngày.

Kết quả: Nhận thức của điều dưỡng lâm sàng về chăm sóc tư thế và vận động sớm cho người bệnh đột quỵ trước can thiệp thấp, đạt 7 ± 2,14 điểm trên tổng 20 điểm và được cải thiện rõ rệt với 16,62 ± 1,81 điểm ngay sau can thiệp và duy trì ở 15,13 ± 3,34 điểm sau can thiệp 30 ngày (p < 0,001). Trước can thiệp, tỷ lệ điều dưỡng nhận thức được đầy đủ các biến chứng có thể xảy ra sau đột quỵ do kém vận động là 0%, tư thế của người bệnh phù hợp với tình trạng người bệnh là 2,2%, thời điểm để vận động sớm là 0% và qui trình vận động sớm cho người bệnh là 55,5%. Các tỷ lệ này đều tăng ở các thời điểm ngay sau can thiệp và sau can thiệp 30 ngày, theo trình tự là 8,9% và 24,4%; 44% và 40%; 53,3% và 37,8%; 100% và 95,5%.

Kết luận: Nhận thức của điều dưỡng về chăm sóc tư thế và vận động sớm cho người bệnh đột quỵ trước can thiệp còn thấp và được cải thiện đáng kể sau can thiệp giáo dục. Nghiên cứu cho thấy sự cần thiết của can thiệp giáo dục phù hợp về nội dung, hình thức và đối tượng tham gia cho mỗi cho lĩnh vực chăm sóc cụ thể.

Từ khóa

early mobilization, stroke vận động sớm, đột quỵ
PDF Download: 77 View: 225
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2018 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng