Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Đánh giá chương trình đào tạo của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định qua ý kiến của cơ sở sử dụng nhân lực y tế và sinh viên năm 2017. | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Đánh giá chương trình đào tạo của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định qua ý kiến của cơ sở sử dụng nhân lực y tế và sinh viên năm 2017.

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 43 View: 189

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. V. H., Bùi, K. T., & Đỗ, T. T. M. (2018). Đánh giá chương trình đào tạo của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định qua ý kiến của cơ sở sử dụng nhân lực y tế và sinh viên năm 2017. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 1(3), 47–54. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/107

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự cần thiết và mức độ áp dụng của chương trình đào tạo qua ý kiến của cơ sở sử dụng nhân lực y tế và các điều kiện hỗ trợ người học qua phản hồi của sinh viên.

Đối tượng và phương pháp: 16 cơ sở sử dụng nhân lực điều dưỡng, hộ sinh là những bệnh viện thực hành của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và 245 sinh viên được lựa chọn ngẫu nhiên từ 2.031 sinh viên, đại diện cho các khóa sinh viên đang học chính qui toàn thời gian tại Trường được lấy ý kiếnvề chương trình đào tạo thông qua phiếu khảo sát tự điền trong khoảng thời gian từ 9/2016 - 5/2017.

Kết quả: Tất cả các nội dung của chương trình đào tạo đều được bệnh viện đánh giá là rất cần thiết với 70% đến 80% các ý kiến và có mức độ áp dụng tốt với 50% đến 60% các ý kiến. Đặc biệt chuẩn đầu ra về kỹ năng chuyên môn được 86,7% ý kiến đánh giá là rất cần thiết và 53,3% ý kiến cho rằng có thể áp dụng tốt. Đáng chú ý có 40% ý kiến từ bệnh viện cho rằng kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ chưa tốt. Chương trình đào tạo cũng nhận được những phản hồi tích cực của sinh viên đang theo học về mức độ tốt về vai trò của cố vấn học tập, mức độ khá về cơ sở vật chất và thiết bị, vật tư cho thực hành, thí nghiệm với các tỷ lệ theo trình tự là 46,9%; 68,6% và 53,9%.

Kết luận: Chương trình đào tạo của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã được các cơ sở sử dụng nhân lực y tế đánh giá cao về sự cần thiết và mức độ áp dụng trên cả 4 khía cạnh gồm chuẩn đầu ra, mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, và kỹ năng mềm.

Từ khóa

educational curriculum, nurs chương trình đào tạo, điều dưỡng
PDF Download: 43 View: 189
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2018 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng