Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Kết quả ứng dịnh phương pháp mô phỏng trong đào tạo cử nhân điều dưỡng tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Kết quả ứng dịnh phương pháp mô phỏng trong đào tạo cử nhân điều dưỡng tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 142 View: 103

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Mai, T. L. A., Phạm, T. T. H., Vũ, N. A., Mai, T. Y., & Nguyễn, T. T. H. (2018). Kết quả ứng dịnh phương pháp mô phỏng trong đào tạo cử nhân điều dưỡng tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 1(1), 101–108. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/86

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của phương pháp mô phỏng trong đào tạo kỹ năng lâm sàng cho sinh viên đại học điều dưỡng chính quy.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp một nhóm có so sánh trước sau kết hợp với khảo sát định tính trên 80 sinh viên cử nhân điều dưỡng trong học kỳ I năm học 2016 -2017. Bộ công cụ đánh giá trước và sau can thiệp bao gồm: Bộ câu hỏi điều dưỡng; Bộ câu hỏi điều dưỡng quốc gia (NLN, 2005) và Bộ câu hỏi đánh giá mô phỏng Creighton. Phương pháp thống kê mô tả và so sánh cặp t-test được sử dụng để phân tích dữ liệu.

Kết quả: Theo quan điểm của sinh viên, mô phỏng giúp cải thiện các kỹ năng thực hành lâm sàng (t = -33,95), tư duy tích cực (t = -33,95) và sự tự tin, sự hài lòng trong học tập (t = -29,45) với p < 0,001. Từ góc độ của giảng viên, kết quả cho thấy mô phỏng có thể giúp sinh viên phát triển năng lực nghề điều dưỡng (t = -12,43) với p < 0,001.

Kết luận: Phương pháp mô phỏng giúp cải thiện rõ rệt các kỹ năng lâm sàng, tư duy tích cực, sự hài lòng, tự tin và năng lực thực hành lâm sàng của sinh viên. Cần có nhiều nghiên cứu sâu hơn để đánh giá toàn diện hơn hiệu quả của phương pháp mô phỏng tại trung tâm thực hành tiền lâm sàng.

Từ khóa

simulation technique, clinical skills phương pháp mô phỏng, kỹ năng lâm sàng
PDF Download: 142 View: 103
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2018 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng