Mức độ tham gia và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 90 View: 332

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Chu, T. T., Mai, T. T. H., & Nguyễn, N. T. (2022). Mức độ tham gia và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(02), 84–95. https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.422

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả mức độ tham gia và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên điều dưỡng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 8/2020 đến tháng 6/2021 với phương pháp nghiên cứu định lượng bằng số liệu thứ cấp do Phòng Quản lý và nghiên cứu khoa học cung cấp, và phương pháp nghiên cứu định tính tiến hành trên 40 sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Kết quả: Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy trong những năm gần đây có sự thay đổi đáng kể về số lượng và chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Từ năm 2016 không có sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học đến năm 2020 đã có 13 đề tài được xét duyệt thông qua, 10 đề tài được nghiệm thu, 33 ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp, 30 sinh viên tham gia làm khóa luận tốt nghiệp.

Kết luận: Những con số này chưa phải là lớn nhưng cũng cho thấy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên có những bước tiến bộ. Nhà trường cần rèn luyện cho sinh viên một số năng lực cá nhân, kỹ năng, kỹ xảo cần thiết để các em có thể thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học như các năng lực về giao tiếp, năng lực thu thập, phân tích, tổng hợp tài liệu, các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch làm việc để sinh viên sẽ tự tin, chủ động hơn khi tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.422

Từ khóa

Hoạt động nghiên cứu khoa học; sinh viên điều dưỡng; Đại học Điều dưỡng Nam Định Scientific research activities; student nurse; NamDinh University of Nursing
PDF Download: 90 View: 332

Tài liệu tham khảo

Lưu Xuân Mới (2003), Phương pháp luận NCKH, NXB Đại học sư phạm

Luật khoa học và công nghệ số 28/QH14 Ngày 15/6/2018 của Quốc hội

Quyết định số 2620/QĐ-ĐDN: Quyết định ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Lê thị Thanh Chung (2005), Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên Đại học sư phạm, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS. Văn Đình Đệ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội), Sinh viên NCKH - Một biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội”, Tạp chí Giáo dục – Số 92/7 – 2004

Lưu Lâm. Một số đề xuất về việc ứng dụng CNTT vào quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, Tạp chí Giáo dục số 134 - Kỳ 2 - 3/2006

Huỳnh Thanh Nhã, Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường cao đẳng công lập ở thành phố Cần Thơ, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Cần Thơ số 46/2016.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng