Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Thay đổi kiến thức tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Thay đổi kiến thức tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 157 View: 268

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, T. H., & Ngô, H. H. (2019). Thay đổi kiến thức tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(3(2), 31–41. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/182

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019 và đánh giá sự thay đổi kiến thức tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 sau Chương trình giáo dục sức khoẻ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Can thiệp có đối chứng và so sánh trước - sau được thực hiện trên 104 người bệnh đái tháo đường type 2, đang điều trị ngoại trú tại Phòng khám Nội tiết - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình từ 03/2019 đến 05/2019. Phân nhóm ngẫu nhiên 52 người bệnh vào nhóm nghiên cứu (nhận Chương trình giáo dục sức khoẻ của nghiên cứu) và 52 người bệnh vào nhóm chứng (nhận Hướng dẫn thông thường). Sử dụng cùng một bộ công cụ để đánh giá kiến thức ở các thời điểm trước can thiệp (T1), ngay sau can thiệp (T2) và 1 tháng sau can thiệp (T3) cho cả 2 nhóm. Kết quả: Trước can thiệp, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về kiến thức giữanhóm nghiên cứu và nhóm chứng, với điểm trung bình kiến thức theo thứ tự là 16,25 ± 3,86 so với 16,50 ± 3,97 (p>0,05). Có sự cải thiện rõ rệt về kiến thức ở nhóm nghiên cứuvới điểm trung bình là 23,15 ± 2,47 điểmngay sau Chương trình giáo dục sức khoẻ và duy trì ở 22,3 ± 2,22 điểm sau khi kết thúc Chương trình 1 tháng so với 16,25 ± 3,87điểm trước can thiệp, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Trong khi ở nhóm đối chứng, có sự tăng điểm không đáng kể với 16,60 ± 3,81 điểm ở thời điểm T2 và 18,21 ± 3,62 điểm ở thời điểm T3 so với 16,50 ± 3,97 điểm ở thời điểm T1, (p>0,05). Phân loại kiến thức cũng cho thấy nhóm nghiên cứu có cải thiện rõ rệt với 100% người bệnh đạt kiến thức tốt ngay sau Chương trình giáo dục và duy trì ở 90,4% sau 1 tháng. Trong khi tỷ lệ này không thay đổi đáng kể ở nhóm đối chứng. Kết luận:Chương trình giáo dục sức khoẻ áp dụng trong nghiên cứu bước đầu cho thấy đã cải thiện rõ rệt kiến thức tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 so với hướng dẫn thông thường. Cần tiếp tục nghiên cứu và đánh giá thêm kết quả thay đổi thực hành của người bệnh về tự chăm sóc bàn chân.

Từ khóa

ype 2 diabetic patient, knowledge, foot self-care đái tháo đường type 2, kiến thức, tự chăm sóc bàn chân
PDF Download: 157 View: 268
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng