Đánh giá hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng tại Bệnh viện A Thái Nguyên năm 2018

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 89 View: 245

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, B. T., Trần, V. L., Nguyễn, M. C., & Nguyễn, T. M. H. (2018). Đánh giá hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng tại Bệnh viện A Thái Nguyên năm 2018. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 1(4), 109–115. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/132

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: (1). Đánh giá nhu cầu chăm sóc của người bệnh và đáp ứng của Điều dưỡng đối với các nhu cầu chăm sóc tại khối Nội và khối Ngoại Bệnh viện A Thái Nguyên. (2). Đánh giá nhận thức và khả năng thực hiện các chức năng nhiệm vụ CSNB của Điều dưỡng tại khối Nội và khối Ngoại Bệnh viện A Thái Nguyên.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 01/2018 - 08/2018 tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Đối tượng nghiên cứu là người bệnh nội trú, điều dưỡng; điều dưỡng trưởng và bác sĩ trưởng khoa. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính.

Kết quả: 86,5% đến 91,4% người bệnh có nhu cầu chăm sóc về tinh thần; 56,1% đến 62,6% người bệnh cần hỗ trợ vệ sinh cá nhân; 94,0% đến 97,9% người bệnh muốn được thay quần áo Bệnh viện và thay ga trải giường; 48,3% đến 74,5% người bệnh có nhu cầu cần được hỗ trợ xoay trở, vận động, tập luyện phục hồi chức năng. Tuy nhiên tỷ lệ đáp ứng các nhu cầu của người bệnh còn ở các mức độ khác nhau, cụ thể là: 77,1% đến 87,3% người bệnh được đáp ứng các nhu cầu chăm sóc về tinh thần; 81,3% đến 91,2% người bệnh được hỗ trợ về vệ sinh cá nhân; 67,9% đến 67,7% người bệnhđược thay ga trải giường và thay quần áo bệnh viện; 92,5% người bệnh được hỗ trợ về vận động và 45,7% người bệnh được hướng dẫn, hỗ trợ luyện tập phục hồi chức năng.

Kết luận: Cần nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng

Từ khóa

Patient care, nurses Chăm sóc người bệnh, điều dưỡng
PDF Download: 89 View: 245
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2018 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng