Thực trạng stress của điều dưỡng viên tại trung tâm y tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2022

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 647 View: 1020

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, V. T., & Thân, T. B. (2023). Thực trạng stress của điều dưỡng viên tại trung tâm y tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(02), 6–15. https://doi.org/10.54436/jns.2023.02.585

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu: Mô tả thực trạng stress ở điều dưỡng viên – Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến stress ở điều dưỡng viên tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2022.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện với 86 điều dưỡng viên đang làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2022. Bộ công cụ được xây dựng dựa trên bộ câu hỏi về căng thẳng nghề nghiệp “Nursing Stress Scale” của Susan Elizabeth French (2000) phiên bản tiếng Việt.

Kết quả: Tỷ lệ stress chung của điều dưỡng viên là 54,6% trong đó 36,0% stress nhẹ; 17,4% stress vừa; 1,2% stress nặng. Có sự liên quan giữa yếu tố tuổi nghề, yếu tố con nhỏ dưới 5 tuổi và tình trạng stress của điều dưỡng viên (p < 0,05). Có sự liên quan giữa việc tham gia trực đêm tại cơ sở y tế; môi trường làm việc có nguy cơ lây nhiễm và tình trạng stress của điều dưỡng viên (p < 0,05).

Kết luận: Tỷ lệ stress của điều dưỡng viên chủ yếu là stress mức độ nhẹ và vừa. Để giảm nguy cơ stress cho điều dưỡng viên cần sắp xếp việc làm phù hợp với hoàn cảnh gia đình, hạn chế việc luân chuyển giữa các khoa bởi mỗi khoa có đặc thù chăm sóc riêng.

https://doi.org/10.54436/jns.2023.02.585

Từ khóa

Stress, điều dưỡng viên Stress, nursing
PDF Download: 647 View: 1020

Tài liệu tham khảo

RebeccaJ. C., Hofheimer, J., & Kazinka, R. (2013). Stress regulation and cognitive control: Evidence relating cortisol reactivity and neural responses to errors. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 13(1), 152-163. doi: 10.3758/s13415-012-0126-6

Sveinsdottir, H, Biering, P and Ramel, A.J (2006). Occupational stress, job satisfaction, and working environment among Icelandic nurses: a crosssectional questionnaire survey. International journal of nursing studies ,43(7), pp. 875-889. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2005.11.002

Finfgeld Connett, D. J (2008). Meta-synthesis of caring in nursing. Journal of clinical nursing, 17(2), pp. 196-204. doi: 10.1111/j.1365-2702.2006.01824.x.

Guo H, Ni C, Liu C.at al (2018). Perceived job stress among community nurses: A multi - center cross - sectional study. International Journal of Nursing Practice, e12703. doi: 10.1111/ijn.12703.

Nguyễn Thị Kim Anh (2017), Khảo sát thực trạng stress và các yếu tố liên quan của Điều dưỡng, Hộ sinh tại bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, Luận văn thạc sĩ điều dưỡng, Trường Đại học điều dưỡng Nam Định, Nam Định

Nguyễn Thị Hồng Minh, Trần Thị Thanh Tâm và cộng sự (2021), Giá trị và độ tin cậy phiên bản tiếng Việt của thang đo căng thẳng nghề nghiệp Điều dưỡng “ Nursing stress scale”, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 25, tr.189 – 196.

Hoàng Thị Thanh Huyền (2021). Stress nghề nghiệp của điều dưỡng viên làm việc tại bệnh viện K cơ sở 2 và các yếu tố liên quan năm 2021, Luận văn thạc sĩ Điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Tăng Thị Hảo (2019). Thực trạng stress nghề nghiệp và một số yếu tố liên quan của Điều dưỡng viên tại Bệnh viên Nhi tỉnh Thái Bình năm 2019, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Hoàng Tuấn Anh (2018), Thực trạng stress của sinh viên liên thông hệ vừa làm vừa học tại trường Đại học Y dược Hải Phòng năm 2018, Luận văn thạc sĩ Điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Nguyễn Văn Tuyên (2015), Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến căng thẳng của điều dưỡng viên lâm sàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, Luận văn Thạc sĩ y tế công cộng, Đại học Y tế công cộng Hà Nội.

Trần Thị Ngọc Mai (2014), Thực trạng stress nghề nghiệp của điều dưỡng lâm sàng đang học hệ cử nhân vừa làm vừa học tại trường đại học Thăng Long và đại học Thành Tây, Tạp chí Y học thực hành (4), tr. 110 - 115.

Trần Văn Thơ và Phạm Thu Hiền (2018). Một số yếu tố nguy cơ nghề nghiệp gây stress ở điều dưỡng viên Bệnh viên Nhi Trung Ương năm 2017, Tạp chí nghiên cứu và thực hành nhi khoa, 4, tr. 81-91.

Mai Hòa Nhung (2014), Tình trạng stress và một số yếu tố liên quan ở điều dưỡng viên lâm sàng tại bệnh viện giao thông vận tải trung ương năm 2014, Luận văn Thạc sĩ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng